FilPila-Midterms-Reviewer.pdf - FILPILA Midterms Reviewer ARALIN 1 Akademikong Pagsulat Mabilin(2012 \u201cPagsulat ay isang pagpapahayag ng kaalamang

FilPila-Midterms-Reviewer.pdf - FILPILA Midterms Reviewer...

This preview shows page 1 - 2 out of 6 pages.

FILPILA Midterms Reviewer ARALIN 1: Akademikong Pagsulat Mabilin (2012) - “Pagsulat ay isang pagpapahayag ng kaalamang kailanman ay hindi maglalaho sa isipan ng mga bumas at babasa sapagkat ito ay maaaring magpasalin-salin sa bawat panahon.” Royo (2001) - (sa aklat ni Dr. Eriberto Astorga Jr, Pagbasa, Pagsulat, at Pananaliksik ) - malaki ang naitutulong ng pagsulat sa paghubog sa damdamin at isipan ng tao - sa pamamagitan nito, naipapahayag niya ang kanyang damdamin, mithiin, pangarap, agam-agam, bungang- isip, at mga pagdaramdam - nakikilala ng tao ang kanyang sarili, mga kahinaan at kalakasan, lawak at tayog ng kaisipan, at mga naaabot ng kanyang kamalayan Pangunahing Layunin ng Pagsulat - Mapabatid sa mga tao o lipunan ang paniniwala, kaalaman, at mga karanasan ng taong sumulat - mahalaga na bukod sa mensahe, kailangan ang katangiang mapanghikayat upang makuha ang atensyon ng babasa Layunin sa Pagsasagawa ng Pagsulat - Mabilin, 2012 ( Transpormatibong Komunikasyon sa Akademikong Filipino ) 1. Personal o Ekspresibo - layunin ay nakabatay sa pansariling pananaw, karanasan, naiisip, o nadarama ng manunulat - maaaring magdulot ng kasiyahan, kalungkutan, pagkatakot, o pagkainis sa mambabasa - Hal. sanaysay, maikling kwento, tula, dula, awit, etc. 2. Panlipunan o Sosyal - layunin ay ang makipag-ugnayan sa ibang tao o sa lipunang ginagalawan - aka transaksiyonal - liham, balita, korespondensiya, pananaliksik, tesis, etc * Maaari din namang magkasabay na maisagawa ng layuning personal at panlipunan (mga akdang pampanitikang naisulat bunga ng sariling pananaw ng may-akdang maaaring magkaroon ng tiyak na kaugnayan sa lipunan) Kahalagahan ng Pagsulat 1. Masasanay ang kakayahang mag-organisa ng mga kaisipan at maisusulat ito sa pamamagitan ng obhetibong paraan 2. Malilinang ang kasanayan sa pagsusuri ng mga datos na kakailanganin sa isinasagawang imbestigasyon o pananaliksik 3. Mahuhubog ang isipan ng mga mag-aaral sa mapanuring pagbasa sa pamamagitan ng pagiging obhetibo sa paglalatag ng mga kaisipang isusulat batay sa mga nakalap na impormasyon 4. Mahihikayat at mapauunlad ang kakayahan sa matalinong paggamit ng aklatan sa paghahanap ng mga materyales at datos na kailangan sa pagsulat 5. Magdudulot ng kasiyahan sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman at pagkakaroon ng pagkakataong makapag-ambag sa lipunan 6. Mahuhubog ang pagpapahalaga sa paggalang at pagkilala sa mga gawa at akda ng kanilang pag-aaral at akademikong pagsisikap 7. Malilinang ang kasanayan sa pangangalap ng mga impormasyon mula sa iba’t ibang batis ng kaalaman para sa akademikong pagsulat Gamit sa Pagsulat 1. Wika - behikulo upang maisatitik ang mga kaisipan, kaalaman, damdamin, karanasan, impormasyon, etc. 2. Paksa - pangkalahatang iikutan ng mga ideyang dapat mapaloob sa akda 3. Layunin - giya sa paghabi ng mga datos o nilalaman ng isusulat 4. Pamamaraan ng Pagsulat - limang paraan: a. Impormatibo - magbigay ng impormasyon o kabatiran b. Ekspresibo - magbahagi ng opinyon, paniniwala, ideya, obserbasyon, kaalaman c. Naratibo - magkuwento o magsalaysay ng mga pangyayari batay
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

  • Spring '18

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture