{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T y c th thy s phi hp bin mt v lng tin b e da cng ty

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ẩy DN làm việc tốt hơn. Người ta nhận thấy rằng mâu thuẫn là điều không thể tránh được. Sự tiềm ẩn xung đột được tìm thấy ở mọi nơi. Xung đột cũng như mâu thuẫn trong một tổ ch ức có thể xảy ra ở nhiều cấp độ từ nhỏ tới lớn. 4 3. Ý nghĩa của xung đột, mâu thuẫn Mức độ xung đột cao sẽ tạo ra sự mất kiểm soát trong tổ chức, năng suất giảm và sự thù hằn gia tăng giữa con người. Năng lượng lẽ ra dành cho công việc thì lại dành cho xung đột và mâu thuẫn. Với mức độ cao của mâu thuẫn và xung đột, sự giận dữ sẽ có xu hướng tập trung lên cá nhân thay vì tranh cãi có thể giải quyết. Từ đây có thể thấy sự phối hợp đã biến mất và lòng tin bị đe dọa. Công ty sẽ bị tàn phá vì những chuyện này. Ngoài nhược điểm trên đây, xung đột có chức năng thúc đẩy sự phát triển của một tổ chức. 5 4. Các nguyên nhân chủ yếu: Hầu hết các xung đột và mâu thuẫn giữa các cá nhân là do đụng độ về tính cách và giao ti...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online