{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

18. KY NANG LANH DAO THEO TINH HUONG - K NNG LNH O THEO TNH...

Info icon This preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K NĂNG LÃNH Đ O THEO TÌNH HU NG
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
I/ KHÁI QUÁT V PHONG CÁCH LĐ
Image of page 2
1. Lãnh đ o là gì? Xác đ nh chi n l c. ế ượ Giao công vi c cho NV/u quy n. Đ ng viên. Hu n luy n nhân viên. Ph ng pháp truy n đ t thông tin. ươ
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2. Phong cách lãnh đ o Phong cách lãnh đ o c a m t cá nhân là d ng hành vi c a ng i đó th hi n các n l c nh h ng t i ho t ườ ỗ ự ưở đ ng c a nh ng ng i khác. ườ Phong cách lãnh đ o là cách th c làm vi c c a nhà lãnh đ o. Phong cách lãnh đ o là h th ng các đ u hi u đ c tr ng c a ho t và đ ng qu n lý c a nhà lãnh đ o, đ c ư ượ quy đ nh b i các đ c đi m nhân cách c a h . Phong cách lãnh đ o là k t qu c a m i quan h gi a ế cá nhân và s ki n, và đ c bi u hi n b ng công th c: ượ Phong cách lãnh đ o = Cá tính x Môi tr ng ườ
Image of page 4
3. Phân lo i Phong cách đ c đoán Phong cách dân ch Phong cách t do.
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
3.1 Phong cách lãnh đ o đ c đoán Ki u qu n lý m nh l nh đ c đoán đ c đ c tr ng b ng ượ ư vi c t p trung m i quy n l c vào tay m t mình ng i ườ qu n lý, ng i lãnh đ o - qu n lý b ng ý chí c a mình, ườ tr n áp ý chí và sáng ki n c a m i thành viên trong t p ế th . Phong cách lãnh đ o này xu t hi n khi các nhà lãnh đ o nói v i các nhân viên chính xác nh ng gì h mu n các nhân viên làm và làm ra sao mà không kèm theo b t kỳ l i khuyên hay h ng d n nào c ướ
Image of page 6
3.1 Phong cách lãnh đ o đ c đoán (tt) Đ C ĐI M: Nhân viên ít thích lãnh đ o. Hi u qu làm vi c cao khi có m t lãnh đ o, th p khi không có m t lãnh đ o. Không khí trong t ch c: gây h n, ph thu c vào đ nh h ng cá nhân ướ
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
3.2 Phong cách lãnh đ o dân ch : Ki u qu n lý dân ch đ c đ c tr ng b ng vi c ng i ượ ư ườ qu n lý bi t phân chia quy n l c qu n lý c a mình, ế tranh th ý ki n c p d i, đ a h tham gia vào vi c kh i ế ướ ư th o các quy t đ nh. ế Ki u qu n lý này còn t o ra nh ng đi u ki n thu n l i đ cho nh ng ng i c p d i đ c phát huy sáng ki n, ườ ướ ượ ế tham gia vào vi c l p k ho ch và th c hi n k ho ch, ế ế đ ng th i t o ra b u không khí tâm lý tích c c trong quá trình qu n lý.
Image of page 8
3.2 Phong cách lãnh đ o dân ch (tt) Đ C ĐI M
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}