interaktib na modelo ng komunikasyon

interaktib na modelo ng komunikasyon - KOMUNIKASYON...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
INTERAKTIB NA MODELO NG  KOMUNIKASYON Tagapag-ulat: Pangkat Blg. 8 Baldomero, Garlian Dalida, Joanna Claire Dimacali, Arianne Juneve
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
INTERAKTIB NA MODELO NG  KOMUNIKASYON  Ang Interaktib na Modelo ng Komunikasyon ay ang isang paraan upang ipakita kung paano nagaganap ang komunikasyon.
Background image of page 2
INTERAKTIB NA MODELO NG  KOMUNIKASYON Sa modelong ito, ang interaksyon ng pinanggagalingan at tagatanggap ay nakasalalay sa mensahe , daluyan , pidbak at mga sagabal .
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
INTERAKTIB NA MODELO NG  KOMUNIKASYON Halimbawa, ang isang tao ay nais magbigay ng kanyang mensahe. Siya ay daraan sa prosesong encoding. Samakatwid, ang taong iyon ay ang Pinanggalingan o Sender .
Background image of page 4
INTERAKTIB NA MODELO NG  KOMUNIKASYON
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
INTERAKTIB NA MODELO NG  KOMUNIKASYON Ang Sender ay gagamit ng daluyan o tsanel upang maipadala ang mensahe sa Tagatanggap .
Background image of page 6
INTERAKTIB NA MODELO NG  KOMUNIKASYON
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
INTERAKTIB NA MODELO NG  KOMUNIKASYON Kadalasan, may mga Sagabal na maaaring makaapekto sa pagpapadala ng mensahe. Ang mga salik na iyon ay maaaring dahilan upang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan.
Background image of page 8
INTERAKTIB NA MODELO NG  KOMUNIKASYON
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/18/2012 for the course BSA 6038 taught by Professor Molines during the Spring '12 term at Catholic.

Page1 / 26

interaktib na modelo ng komunikasyon - KOMUNIKASYON...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online