Interaktib na modelo ng komunikasyon

interaktib na modelo ng komunikasyon
Download Document
Showing pages : 1 - 10 of 26
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: INTERAKTIB NA MODELO NG KOMUNIKASYON Tagapag-ulat: Pangkat Blg. 8 Baldomero, Garlian Dalida, Joanna Claire Dimacali, Arianne Juneve INTERAKTIB NA MODELO NG KOMUNIKASYON Ang Interaktib na Modelo ng Komunikasyon ay ang isang paraan upang ipakita kung paano nagaganap ang komunikasyon. INTERAKTIB NA MODELO NG KOMUNIKASYON Sa modelong ito, ang interaksyon ng pinanggagalingan at tagatanggap ay nakasalalay sa mensahe , daluyan , pidbak at mga sagabal . INTERAKTIB NA MODELO NG KOMUNIKASYON Halimbawa, ang isang tao ay nais magbigay ng kanyang mensahe. Siya ay daraan sa prosesong encoding. Samakatwid, ang taong iyon ay ang Pinanggalingan o Sender . INTERAKTIB NA MODELO NG KOMUNIKASYON INTERAKTIB NA MODELO NG KOMUNIKASYON Ang Sender ay gagamit ng daluyan o tsanel upang maipadala ang mensahe sa Tagatanggap . INTERAKTIB NA MODELO NG KOMUNIKASYON INTERAKTIB NA MODELO NG KOMUNIKASYON Kadalasan, may mga Sagabal na maaaring makaapekto sa pagpapadala ng mensahe. Ang mga salik na iyon ay maaaring dahilan upang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. INTERAKTIB NA MODELO NG KOMUNIKASYON INTERAKTIB NA MODELO NG ...
View Full Document