ARALIN 7- Pagsulong ng Pambansang Wika.pdf - Aralin 7 Pagsulong ng Pambansang Wika UNIVERSITY OF MAKATI HIGHER SCHOOL NG UMAK Oras na nagsimula Oras na

ARALIN 7- Pagsulong ng Pambansang Wika.pdf - Aralin 7...

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

Aralin 7: Pagsulong ng Pambansang Wika UNIVERSITY OF MAKATI HIGHER SCHOOL NG UMAK ABM & LANGUAGES DEPARTMENT Oras na nagsimula : ___________ Oras na natapos : ___________ MGA KASANAYANG PAMPAGKATUTO Pagkatapos ng aralin, ang mga mag- aaral ay inaasahang: 1. naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa mga napakinggang sitwasyong pangkomunikasyon sa radyo, talumpati, at mga panayam at 2. natutukoy ang mga kahalagahan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika. PANIMULA Marami ang nahihirapan sa paggamit ng purong Filipino lalo na pagdating sa pag-angkop ng mga teknikal na ideya at salitang hiram mula sa Ingles. Bagaman umuunlad ang wikang Filipino sa pagdami ng mga akdang nasusulat dito, nananatili pa ring problema ang istandardisasyon nito at ang pangingibabaw ng wikang Ingles na lumalabas maging sa paggamit ng Taglish o paghalo ng Filipino at Ingles. Marami rin ang hindi alam ang kasaysayan ng wikang pambansa, opisyal at panturo ng Pilipinas at kung paano ito nagsimula at napagyabong. PANGUNAHING NILALAMAN Wikang Pambansa Tinalakay na sa naunang bahagi ng aralin na Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas at ang mahabang kasaysayan ng pag- unlad nito. Ayon sa Merriam-Webster dictionary , ang wikang pambansa ay tumutukoy sa isang wikang ginagamit nang pasalita at pasulat ng mga mamamayan ng isang bansa. Ito ang itinuturing na opisyal na wika o isa sa mga opisyal na wikang ginagamit ng pamahalaan at sistema ng edukasyon. Sapagkat ito ang nag-iisang wikang ginagamit batay sa kultura ng lipunan, nagiging batayan din ito ng identidad o pagkakakilanlan ng grupo ng taong gumagamit nito. Sa Pilipinas, Filipino ang de jure at de facto na pambansang wika ng bansa. De jure sapagkat legal at naaayon sa batas na Filipino ang
Image of page 1