Sarbanes oxley sox

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: و‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫هر شرکتکنندهی دیگری در این شبکه را ممکن میسازد.‬ ‫ایححن سیسححتم از طریححق اینححترنت ارائه شححده و تکنولححوژی آن متشححکل از سححختافححزار و‬ ‫نرمافزارهای پیچیدهای است که توسط ‪ IBM‬و سایر تامینکنندگان ارائه شده است.‬ ‫)مرجع: کتاب درسی(‬ ‫سوال 2: 2.2‪ Online brief‬را مطالعه کنید و گزارشی در مورد آن بنویسید.‬ ‫امروزه سیستمهای کامپیوتری از راههای زیر میتوانند فرآیندهای تصحمیمگیری را تسحهیل‬ ‫ح‬ ‫گ‌‬ ‫ح‬ ‫گ‌‬ ‫گ‌‬ ‫گ‌‬ ‫کنند.‬ ‫محاسبات سریع :با استفاده از کامپیوتر میتوان محاسحبا ت پیچی حده و زی حاد را در زم حان‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫گ‌‬ ‫کم و با هزینه کم انجام داد و آلترناتیوهای زیادی را در زمان کم مورد بررسی قرار داد.‬ ‫ارتباط و همکاری بهتر :با توجه به اهمیت همکاری و نیز انجام شدن بسیاری از کارهحا‬ ‫ح‬ ‫توسط گروههایی که ااعضای آن در یک محل نیستند،ارتباط با اسحتفاده از ابحزار مبتنحی بحر‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫گ‌‬ ‫وب اهمیت زیادی دارد.‬ ‫افزایش بهرهوری اعضای گروه : جمع کردن متخصصان در کنار هم دشوار است. با‬ ‫‌‬ ‫پشححتیبانی کححامپیوتر ارتقححای بهححرهوری افححراد و امکححان ارتبححاط افححراد از راه دور برقححرار‬ ‫گ‌‬ ‫میشو...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online