Cach ve do thi trong excel

CACH VE DO THI TRONG EXCEL
Download Document
Showing pages : 1 - 2 of 3
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Cách v đ th trong excel Bn phi có mt bng gm 2 ct: mt ct là các giá tr ca trc hoành, mt ct là các giá tr ca trc tung. Sau đó bôi đen 2 ct này và n vào nút chart wizard (có hình đ th ct) trên thanh công c; hoc nu không thì chn Insert-> Chart. Chn kiu đ th, trong trưng hp ca bn là kiu XY (scatter) n ok là đ th hin ra. Mun hin h s tương quan thì click chut phi vào mt đim bt kì trong đ th, chn add trendline, chn tab options ---> chn Display R-squared value on chart. Nu bn mun hin c phương trình tuyn tính ra thì chn cái mc ngay phía trên: Display equation on chart X - V BIU Đ TRONG EXCEL 1- Các dng biu đ Dng thanh,ct: biu th s tương quan gia các phn vi ¬ nhau. Dng đưng,vùng: biu th s thay đi d liu theo thi gian. Dng tròn: biu th tương quan giĩa mt phn d liu. 2 Phương pháp v biu đ a - V biu đ dùng Sheet d liu Chn vùng d liu cn v biu đ (có th chn c các tiêu đ đu hàng và đu ct). Nhp chut ti phím Chart Wizard trên thanh công c. Di chut ti v trí cn đt biu đ, bm và kéo chut đ đnh hưng v kích thưc khung biu đ. ...
View Full Document