CACH VE DO THI TRONG EXCEL

CACH VE DO THI TRONG EXCEL - Cchvthtrongexcel...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cách vẽ đồ thị trong excel   Bạn phải có một bảng gồm 2 cột: một cột là các giá trị của trục hoành, một cột là các giá trị của  trục tung. Sau đó bôi đen 2 cột này và ấn vào nút chart wizard (có hình đồ thị cột) trên thanh  công cụ; hoặc nếu không thì chọn Insert-> Chart. Chọn kiểu đồ thị, trong trường hợp của bạn là  kiểu XY (scatter) Ấn ok là đồ thị hiện ra. Muốn hiện hệ số tương quan thì click chuột phải vào một điểm bất kì trong đồ thị, chọn add  trendline, chọn tab options ---> chọn Display R-squared value on chart. Nếu bạn muốn hiện cả  phương trình tuyến tính ra thì chọn cái mục ở ngay phía trên: Display equation on chart   X - VẼ BIỂU ĐỒ TRONG EXCEL  1- Các dạng biểu đồ   Dạng thanh,cột: biểu thị sự tương quan giữa các phần với ¬  nhau.  Dạng đường,vùng: biểu thị sự thay đổi dữ liệu theo thời gian.  Dạng tròn: biểu thị tương quan giĩa một phần dữ liệu.  2 – Phương pháp vẽ biểu đồ  a - Vẽ biểu đồ dùng Sheet dữ liệu  Chọn vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ (có thể chọn cả các tiêu đề đầu hàng và đầu cột). Nhắp chuột tại phím Chart Wizard trên thanh công cụ. Di chuột tới vị trí cần đặt biểu đồ, bấm và kéo chuột để định hướng vầ kích thước khung biểu đồ. Nhả chuột, xuất hiện Chart Wizard Step 1of 5, yêu cầu xác nhận lại vùng dữ liệu 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/09/2012 for the course ECON 102 taught by Professor Goodhart during the Spring '11 term at Abu Dhabi University.

Page1 / 3

CACH VE DO THI TRONG EXCEL - Cchvthtrongexcel...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online