{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

1. Innføring_i_foretaksstrategi

1. Innføring_i_foretaksstrategi -...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Faget,’pensum,’ undervisning’ Foretaksstrategi’
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Foreleserer’i’faget Frode’Solberg’ Trond’S8klestad’
Background image of page 2
Målet’i’faget -’ Gi’oversikt’over’forskjellige’tradisjoner’innenfor’faget’ strategisk’ledelse’ -’ Skape’forståelse’for’strategiprosesser’i’bedri>er.’ -’ Gi’grunnlag’for’støAe’8l’systema8sk’analyse’og’vurdering’av’ strategiske’handlingsmulighet’for’bedri>er.’ -’ Gjøre’rede’for’ulike’strategiske’handlingsmuligheter’for’ bedri>er’ -’ Mer’spesielt’gi’kunnskap’for’å’kunne’gjennomføre’en’ "rasjonell"’strategisk’bedri>sanalyse’i’praksis.’ -’ Gi’innsikt’i’måleverktøy’for’å’evaluere’/’utvikle’strategier.’ -’ Gjennomføre’strategisk’iverkseAelse’
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LiA’om’faget’innledningsvis’ Emneoversikt: Forståelse’av’ulike’syn’på’strategiprosesser’ Strategisk’analyse’ Strategiformulering’ Strategimodeller’ IverkseAelse’av’strategi’
Background image of page 4
LiA’om’faget’innledningsvis’ Pensumli1eratur er … Roos,’Göran,’von’Krogh,’Georg’og’ Roos,’Johan’(2010)’ Strategi – en innføring .’ 5’utg.’Bergen,’Fagbokforlaget.’ 7’ar8kler’i’ar8kkelsamlingen’ ±lt’sto²’delt’ut’i’forelesninger’og’lysark’ knyAet’8l’ulike’tema.’
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LiA’om’faget’innledningsvis’ Undervisningen Gjennomgang’av’sentrale’tema’og’hovedmodeller’ Diskusjoner’ Case’ --’>Teore8sk’forankret’og’praksisnært!’
Background image of page 6
Evaluering To’innleveringsoppgaver’i’grupper’på’3-5’ personer’som’må’bestås’for’å’få’karakter’i’ faget.’ 4’8mers’skri>lig’eksamen’
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
8’ Strategisk posisjon Strategi- implementering Strategiske valg Hensikt og Forventning Ressurser og kompetanse Omgivelser En overordnet modell for faget Kilde: Johnsen, Scholes og Whittington i Explorating Corporate Strategy (2008)
Background image of page 8
9’ Strategisk posisjon Strategi- implementering Strategiske valg Hensikt og Forventning Ressurser og kompetanse Omgivelser Makro – PESTEL Konkurrentanalyse Bransjeanalyse Porters diamant Konkurransekrefter Interessenter Omdømme Kundeanalyse SW OT Strategisk kapasitet Konkurransefortrinn VRIO Verdikonfigurasjon Balansert målsystem Selskapets totale ressurser Kjernekompetanse SWOT Grunnlag Retning Metode
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 30

1. Innføring_i_foretaksstrategi -...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online