1. Innføring_i_foretaksstrategi

Forsk p svar 3 evolusjonsperspekvet surival of the

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: konkurransefortrinn – Perspek8v (perspec8ve) •  Strategi som organisasjonens (felles) verdensanskuelse;  ­ Den kollek8ve tankegangen i organisasjonen Trond S8klestad 21 Strategi som grunnlag for konkurransefortrinn Forskningen konsentrerer seg mye om følgende spørsmål: Hvorfor lykkes visse bedri>er bedre enn andre? Trond S8klestad 22 Strategi som grunnlag for konkurransefortrinn…. Forsøk på svar 1.  Konkurranseperspek>vet Porters 5 forces: 1.  2.  3.  4.  5.  Kunders forhandlingskra> Leverandørers forhandlingskra> Konkurranseintensitet i bransjen Muligheter for subs8tuAer Etableringshindre for potensielle nye konkurrenter Trond S8klestad 23 Strategi som grunnlag for konkurransefortrinn…. Forsøk på svar 2. Det ressursbaserte perspek>vet VRIO Value ( verdifull) Rare ( sjelden) Imita8on ( vanskelig å kopiere) Organiza8on ( ikke subs8tuAer som kan erstaAe) Trond S8klestad 24 Strategi som grunnlag for konkurransefortrinn…. Forsøk på svar 3. Evolusjonsperspek>vet ”Surival of the fiAest” Trond S8klestad 25 Strategi som gr...
View Full Document

This note was uploaded on 10/13/2012 for the course ECON 344 taught by Professor Mortenkristensen during the Spring '12 term at Handelshøyskolen BI.

Ask a homework question - tutors are online