1. Innføring_i_foretaksstrategi

G posisjon i omskielige omgivelser gjennom

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: er regler eller retningslinjer som avgrenser handlingsrommet for ulike ak8viteter. bestemmer hovedretningen for en bedri>s Strategisk ledelse Uklar Operasjonell ledelse Rutinemessig Kompleks Omhandler hele Operativt spesifikke organisasjonen Fundamental Langsiktige implikasjoner Kortsiktige implikasjoner Definisjon av strategi •  En strategi innebærer en rekke planlagte 8ltak som er fastsaA på forhånd, og som blir vedtaA for å oppnå et bestemt mål •  Fra Johnsen, Scholes og Whigngton i Explora?ng Corporate Strategy: Strategi er en bedri=s langsik?ge retningsvalg og nedslagsfelt som skaper en fordelak?g posisjon i omski=elige omgivelser gjennom sammensetninger av ressurser og kompetanser som oppfyller behov i markedene og interessentenes forventninger. Trond S8klestad 17 Strategiens 4 hovedprinsipper: 1.  Bedri>er anstrenger seg for å maksimere avkastningen 2.  Strategi er en planmessig, rasjonell og krea8v handlemåte for å maksimere avkastningen 3.  Strategien sikrer en god 8lpasning mellom organisasjonen og dens omgivelser. Jo bedre 8lpasning desto høyere avkastning 4.  EAersom omgivelsene er dynamiske, må strategiprosessen være kon8nuerlig for å sikre maksimal avkastning Trond S8klestad 18 Definisjon av strategi •  Strategiens 5 P’er: – Plan (plan) •  Tradisjonell forståelse •  Bevisst handling •  Må oppreAholde fleksibilitet, ikke binde organisasjonen – Manøver (plog) •  Generell ( eks utvikle oss) eller spesifikk karakter ( eks utvikle produktlinjen) •  Strategisk spill Trond S8klestad 19 Strategiens 5 p Strategi som mønster (paAern) Tilsiktede og realiserte strategier Tilsiktet strategi Realisert strategi Urealisert strategi Fremvoksende strategi Trond S8klestad 20 Strategiens 5 p – Posisjon (posi8on) •  Fokus på organisasjonen i de aktuelle omgivelser •  Fortrinn og svakheter organisasjonen har •  Jakt eAer...
View Full Document

This note was uploaded on 10/13/2012 for the course ECON 344 taught by Professor Mortenkristensen during the Spring '12 term at Handelshøyskolen BI.

Ask a homework question - tutors are online