1. Innføring_i_foretaksstrategi

Slik at man kan utnyae terrengets fordel sam8dig som

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: osess 9 Evaluering Innføring i strategi Göran Roos, Georg von Krogh, Johan Roos Trond S8klestad 10 KapiAel 1 Introduksjon 8l strategifaget Trond S8klestad 11 Strategi er som å prøve å sykle en sykkel mens du oppfinner den Igor Ansoff Trond S8klestad 12 Strategi betyr Feltherrekunst Stategi er å manøvrere egne styrker slik at man kan utnyAe terrengets fordel, sam8dig som at fienden tvinges å slåss i ufordelak8g terreng. En strateg velger slagmarken med omhu, og lurer motstanderne 8l å møte han der, slik at han kan føre kampen på sine egne be8ngelser. Strategi i bedri>ssammenheng Strategi er en strøm av enhetlige og integrerte beslutninger som fastse<er bedri=es eksistensbere>gelse i forhold ?l langsik?ge mål, handlingsprogrammer og ressurs?lgang. Strategi velger den eller de marked man skal være aktør, og forsøker å oppnå langsik?ge konkurransefordeler i disse markedene ved å ?lpasse seg ?l de muligheter og trusler som eksisterer i de<e markedet i forhold ?l bedri=ens styrke og svakhet. Strategi omhandler alle nivå i organisasjonen, og definerer bidraget i forhold ?l interessentgruppene. Strategiens vokabular •  Visjon: •  Forretningsidé: representerer et frem8dsbilde av hvordan man •  Strategi: •  Mål: •  Retningslinjer: er knyAet 8l en overordnet integrering av bedri>ens sier noe om hva som skal oppnås, og når •  Prosjekter: spesifiserer den trinnvise prosessen av ak8viteter som er nødvendig for å oppnå de målene som er bedri>en ønsker å •  Strategiske beslutninger: er i sterkere grad relatert 8l det enkelte forretningsområdet, og hvordan skille seg ut i forhold 8l andre og liknende selskaper....
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online