On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep

3 ph n ng mu protit cho m t s ph n ng mu c trng v d

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n bi t iot. file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 29 of 72 S chuy n hoá tinh b t trong cơ th Khi i qua mi ng, tinh b t b th y phân nh men amilaza có trong nư c b t. S th y phân ti p t c x y ra nh men mantaza có trong ru t, cho s n ph m cu i cùng là glucozơ. Glucozơ ư c h p th tr c ti p vào máu qua mao tr ng ru t r i theo máu v gan. T gan, glucozơ ư c phân ph i i t i các mô trong cơ th . T i các t bào và mô, glucozơ ư c oxi hóa ch m bi n thành khí cacbonic và hơi nư c ng th i gi i phóng năng lư ng cho cơ th ho t ng : C6H12 O6 + 6O2 → 6CO2 + 6 H2O Ph n glucozơ còn dư trong gan ư c t ng h p l i thành m t lo i gluxit có kh i lư ng phân t l n g i là glicogen (hay còn g i là tinh b t ng v t). Glicogen ư c d tr trong gan, khi c n l i th y phân thành glucozơ và chuy n t i các mô trong cơ th . S t o thành tinh b t trong cây xanh Tinh b t ư c t o thành trong cây xanh t khí cacbonic, nư c và năng lư ng ánh sáng M t Tr i. Phương trình ph n ng t ng quát : 6nCO2 + 5nH2O → (C6H10 O5)n + 6nO2 Khí cacbonic ư c lá xanh hút t không khí, nư c do r cây hút t t, năng lư ng ánh sáng M t Tr i do ch t di p l c (ch t clorophin) trong lá xanh h p th . Quá trình t o thành tinh b t có s tham gia c a ánh sáng m t tr i nên g i là quá trình quang h p. Quá trình quang h p gi i phóng ra oxi và còn t o thành m t vài h p ch t h u cơ khác, thí d protit.... Tr ng thái t nhiên c a xelulozơ Xenlulozơ là thành ph n chính t o nên l p màng t bào th c v t giúp cho các mô th c v t có bn cơ h c và tính àn h i. Xenlulozơ có nhi u trong bông (kho ng 98% xenlulozơ), trong lo i s i ay, gai, tre, n a… trong g có kho ng 40 - 50% xenlulozơ. Tính ch t v t lí c a xenlulozơ Xenlulozơ là ch t r n, có d ng s i, màu tr ng, không mùi. Xenlulozơ không tan trong nư c và các ch t h u cơ như ete, rư u, benzen…nhưng tan trong nư c Svayde (dung d ch amoniac ch a ng (II) hi roxit). C u t o phân t xenlulozơ Tương t tinh b t, phân t xenlulozơ cũng g m nhi u g c glucozơ k t h p v i nhau và có công th c phân t (C6H10 O5)n. Khác v i tinh b t, phân t xenlulozơ có c u t o m ch không phân nhánh và kh i lư ng phân t r t l n, kho ng 1700000 - 2400000 v.C ( i v i xenlulozơ c a bông). Qua nghiên c u ph n ng este hóa xenlulozơ ngư i ta th y m i g c glucozơ (C6H10 O5) có ba nhóm hi roxyl. V y có th vi t công th c phân t c a xenlulozơ như sau : file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 30 of 72 Tính ch t hoá h c c a xenlulozơ Xenlulozơ không cho ph n ng tráng gương. Nó ch tham gia các ph n ng sau : 1. Ph n ng th y phân Tương t tinh b t, khi un nóng xenlulozơ (nhúm bông ho c gi y l c) trong dung d ch axit vô cơ loãng, s thu ư c dung d ch glucozơ : 2. Ph n ng v i axit nitric (ph n ng este hoá) un nóng xenlulozơ (nhúm bông) v i h n h p axit nitric trinitrat : c và axit sunfuric c, thu ư c xenlulozơ Xenlulozơ trinitrat r t d cháy và n r t m nh, không có khói, nên dùng làm thu c súng không khói. ng d ng c a xenlulozơ 1. Thư ng s d ng tr c ti p các nguyên li u có ch a xenlulozơ. Thí d : Bông, ay, gai… kéo s i d t v i, b n th ng. G , tre, n a xây d ng nhà c a, làm g , ho c ch bi n thành gi y. 2. Ngoài ra, xenlulozơ còn s n xu t rư u etylic s n xu t tơ nhân t o: a) Tơ visco: Cho xenlulozơ (t g ) tác d ng v i dung d ch natri hi roxit và m t s hóa ch t khác, thu ư c dung d ch r t nh t g i là visco. Khi bơm dung d ch nh t qua ng có nhi u l nh ngâm trong axit sunfuric loãng (hình v ), dung d ch nh t ( d ng tia) b th y phân t o thành nh ng s i dài và m nh. Nh ng s i m i này có b n ch t c u t o g n gi ng xenlulozơ, nhưng p, óng mư t như tơ, và ư c g i là tơ visco. b) Tơ axetat: Tơ axetat ư c ch bi n t hai este c a xenlulozơ: Hai este này còn ư c dùng ch t o phim không cháy. nh nghĩa, công th c c u t o và danh pháp c a aminoaxit file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 31 of 72 Aminoaxit là nh ng h p ch t h u cơ t p ch c, trong phân t c a chúng có ch a amino (-NH2) và nhóm ch c cacboxyl (-COOH). ng th i nhóm ch c Thí d : Danh pháp: Các aminoaxit ư c g i tên theo trình t sau : Axit + amino + tên axit cacboxylic tương ng. Thí d : Tính ch t v t lí c a aminoaxit Aminoaxit là nh ng ch t r n, k t tinh, tan t t trong nư c và có v hơi ng t. Tính ch t hoá h c c a aminoaxit Aminoaxit có nhóm amino, ng th i có nhóm cacboxyl trong phân t nên chúng có tính bazơ, th i có c tính axit. 1. Tính bazơ. Aminoaxit tác d ng v i axit cho mu i. Thí d : H2N - CH2 - COOH + HCl → H3N+ - CH2 –COOH Clˉ ng 2. Tính axit. Aminoaxit tác d ng v i bazơ ho c oxit bazơ cho mu i và nư c, tác d ng v i rư u cho este. Thí d : H2N - CH2 - COOH + NaOH → H2N - CH2 - COONa + H2...
View Full Document

This note was uploaded on 10/17/2012 for the course CHEM 3012 taught by Professor Hookgrey during the Winter '09 term at Crichton.

Ask a homework question - tutors are online