On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep

qu ng nhm l al2o3 khng nguyn ch t v tnh ch t ha h c

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: và nhi t sôi tương ng i th p (tr beri) c ng tuy có cao hơn kim lo i ki m nhưng chúng là nh ng kim lo i m m hơn nhôm. - Kh i lư ng riêng tương i nh , chúng là nh ng kim lo i nh hơn nhôm (tr Bari). Nh ng kim lo i có nh ng tính ch t v t lí nói trên là do ion kim lo i có bán kính tương i l n, i n tích nh , l c liên k t kim lo i trong m ng tinh th y u. file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 52 of 72 Kim lo i phân nhóm chính nhóm II có nhi t nóng ch y, nhi t sôi, kh i lư ng riêng bi n i không theo m t quy lu t nh t nh như kim lo i ki m là do các kim lo i phân nhóm chính nhóm II có nh ng ki u m ng tinh th không gi ng nhau. B ng dư i ây cho bi t c u t o và m t s tính ch t c a kim lo i phân nhóm chính nhóm II. Nguyên t Be Mg Ca Sr Ba 2 2 2 2 C u hình electron (He) 2s (Ne) 3s (Ar) 4s (Kr) 5s (Xe) 6s2 Năng lư ng ion hóa, kJ/mol M 1800 1450 1150 1060 970 2e = M2+ Bán kính nguyên t , nm 0.11 0.16 0.2 0.21 0.22 oC 650 838 768 714 1280 Nhi t nóng ch y, 2770 1110 1440 1380 1640 Nhi t sôi, oC Kh i lư ng riêng, g/cm3 c ng (l y kim cương =10) Ki u m ng tinh th 1.85 1.55 2.6 2.0 L c giác 1.74 1.5 1.8 u L p phương tâm di n 3.5 L p phương tâm kh i Tính ch t hoá h c c a kim lo i phân nhóm chính nhóm II Kim lo i phân nhóm chính nhóm II là nh ng nguyên t nhóm s, nguyên t có 2 electron hóa tr (s2) ph n còn l i có c u t o gi ng nguyên t khí trơ ng trư c trong h th ng tu n hoàn. Nh ng kim lo i phân nhóm chính nhóm II có bán kính nguyên t tương i l n. T c i m trên, chúng ta d dàng suy ra kim lo i phân nhóm chính nhóm II là nh ng ch t kh m nh, trong các h p ch t chúng có s oxi hóa là +2. Tính kh c a nh ng kim lo i này th hi n qua các ph n ng hoá h c sau : 1. Trong không khí ( nhi t thư ng), Be, Mg bi oxi hoá ch m t o thành màng oxit b o v cho kim lo i. Các kim lo i còn l i tác d ng v i oxi c a không khí mãnh li t hơn. Khi t nóng, t t c các kim lo i phân nhóm chính nhóm II u cháy trong không khí t o ra oxit : 2M + O2 = 2MO ( M là nguyên t kim lo i ) 2. Kim lo i phân nhóm chính nhóm II kh d dàng ion H+ (ho c vi t là H3O+) trong dung d ch (HCl, H2SO4 loãng) thành hi ro t do : Các kim lo i phân nhóm chính nhóm II có th kh N+5 c a dung d ch HNO3 loãng xu ng N-3 : 3. Trong nư c ( nhi t thư ng), Be không có ph n ng, Mg kh ch m, các kim lo i còn l i kh nư c m nh m và t o ra dung d ch bazơ M + 2H2O = M(OH)2 + H2 Vì v y các kim lo i Ca, Sr, Ba ư c g i là nh ng kim lo i ki m th . ng d ng c a kim lo i phân nhóm chính nhóm II Kim lo i beri t o ra nh ng h p kim c ng, àn h i, không b ăn mòn, dùng ch t o máy bay, v t u bi n… Kim lo i magie t o ra ư c nh ng h p kim có c tính nh và b n, dùng ch t o máy bay, tên l a, file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 53 of 72 ôtô… Kim lo i canxi dùng làm ch t kh tách m t s kim lo i kh i h p ch t; tách oxi, lưu huỳ nh ra kh i thép.. Các kim lo i ki m th còn l i ít có ng d ng trong th c t i u ch kim lo i phân nhóm chính nhóm II Phương pháp chính i u ch kim lo i phân nhóm chính nhóm II là i n phân muôi halogenua c a chúng d ng nóng ch y. Phương trình i n phân d ng t ng quát có th bi u di n như sau : X là nguyên t halogen M t s h p ch t quan tr ng c a canxi H p ch t ph bi n nh t và có nhi u ng d ng c a kim lo i ki m th là h p ch t c a canxi. Dư i ây là m t s h p ch t quan tr ng c a canxi. Canxi oxit Canxi oxit CaO là ch t r n, màu tr ng, nóng ch y nhi t r t cao (2585oC). Canxi oxit còn ư c g i là vôi s ng. Canxi oxit là oxit bazơ, nó tác d ng mãnh li t v i nư c, t o ra bazơ m nh : CaO + H2O = Ca(OH)2 + Q Tác d ng v i nhi u, t o mu i tương ng : CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O Tác d ng v i oxit axit, t o mu i tương ng : CaO + CO2 = CaCO3 Canxi oxit ư c dùng nhi u trong các ngành xây d ng, công nghi p và nông nghi p. Ngư i ta i u ch CaO b ng phương pháp phân h y canxi cacbonat ơ nhi t cao : Ph n ng phân h y canxi cacbonat là ph n ng thu n ngh ch và thu nhi t. Mu n cho cân b ng hóa h c chuy n d ch theo chi u có l i cho vi c i u ch CaO, c n tăng nhi t cho ph n ng và gi m n ng khí CO2. 9000C, canxi cacbona b phân h y hoàn toàn. Canxi hi roxit Canxi hi roxit Ca(OH)2 là ch t r n màu tr ng, ít tan trong nư c (1 lít nư c 20o C hoà tan ư c 0,02 mol). Dung d ch Ca(OH)2 còn ư c g i là nư c vôi, có tính bazơ y u hơn dung d ch NaOH. Ca(OH)2 tác d ng v i axit, oxi axit t o mu i tương ng : Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 ↓ + H2O Ph n ng gi a canxi hi roxit v i khí cacbonic t o ch t r n không tan là canxi cacbonat gi i thích vi c dùng v a xây d ng nhà c a. file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 54 of 72 Ngoài ra, dung d ch canxi hi roxit tác d ng v i dung d ch mu i khác, thí d : Ca(OH)2 + Na2CO3 = CaCO3 ↓ + 2NaOH Ph n ng n...
View Full Document

This note was uploaded on 10/17/2012 for the course CHEM 3012 taught by Professor Hookgrey during the Winter '09 term at Crichton.

Ask a homework question - tutors are online