On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep

B ng phng php i n phn ng i ta c th i u ch c h u h t

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: on có tính ch t oxi hóa y u hơn ion Ag+. Cu là kim lo i có tính ch t kh m nh hơn Ag. T các k t lu n (1) và (2), ta rút ra : - Tính ch t oxi hóa c a ion Fe2+ < Cu2+ < Ag+ - Tính ch t kh c a kim lo i Fe > Cu > Ag. 3. M t c p oxi hóa - kh khác V i nh ng thí nghi m tương t ngư i ta ã so sánh ư c tính ch t c a nhi u c p oxi hóa - kh và i n k t l u n. - Tinh ch t oxi hóa c a ion Fe2+ > Pb2+ < H+ < Cu2+ < Ag+ - Tính ch t kh c a kim lo i Fe > Pb > H2 > Pb > Ag. Dãy i n hoá c a kim lo i 1. Dãy i n hóa c a kim lo i Dãy i n hoá c a kim lo i là m t dãy nh ng c p oxi hoá - kh ư c s p x p theo chi u tăng tính ch t oxi hóa c a các ion kim lo i và chi u gi m d n tính ch t kh c a kim lo i. Dư i ây là dãy i n hoá c a m t s kim lo i thông d ng : file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 42 of 72 2. Ý nghĩa c a dãy iên hoá c a kim lo i Dãy i n hoá c a kim lo i cho phép ta d oán ư c chi u c a ph n ng gi a hai c p oxi hóa - kh . Gi a hai c p oxi hóa - kh s x y ra ph n ng hai chi u : Ch t oxi hóa m nh nh t s oxi hóa ch t kh m nh nh t, sinh ra ch t oxi hóa y u hơn và ch t kh y u hơn. Thí d : Ph n ng gi a 2 c p Z2+/Zn và Cu2+/Cu x y ra theo chi u ion Cu2+ oxi hóa Zn, t o ra ion Zn2+ và Cu : Cu2+ Ch t oxi hóa m nh nh nghĩa h p kim + Zn Ch t kh m nh = Cu Ch t kh yu + Zn2+ Ch t oxi hóa yu H p kim là ch t r n thu ư c sau khi nung nóng ch y m t h n h p nhi u kim lo i khác nhau ho c h n h p kim lo i và phi kim. C u t o c a h p kim Gi ng như kim lo i, h p kim cũng có c u t o tinh th . H p kim thư ng ư c c u t o b ng các lo i tinh th sau : 1. Tinh th h n h p g m nh ng tinh th c a các ơn ch t trong h n h p ban u, khi nóng ch y chúng không tan vào nhau 2. Tinh th dung d ch r n là nh ng tinh th h p tan vào nhau. ư c t o ra sau khi nóng ch y các ơn ch t trong h n file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 43 of 72 3. Tinh th h p ch t hóa h c là nh ng tinh th c a nh ng h p ch t hoá h c ư c t o ra khi nung nóng ch y các ơn ch t trong h n h p. Liên k t hoá h c trong h p kim Trong lo i h p kim có tinh th h n h p ho c là dung d ch r n, ki u liên k t ch y u là liên k t kim lo i. Trong lo i h p kim có th là h p ch t hoá h c, ki u liên k t là liên k t c ng hóa tr . Tính ch t c a h p kim Tính ch t c a h p kim ph thu c vào thành ph n và c u t o c a h p kim, ch nhi t c a quá trình t o h p kim. Nói chung, h p kim có nh ng tính ch t hóa h c tương t tính ch t c a các ch t trong h n h p ban u, nhưng tính ch t v t lí và tính ch t cơ h c l i khác nhi u : 1. Tính d n i n, d n nhi t c a h p kim kém các kim lo i trong h n h p ban u. Tính ch t này là do m t eletron t do trong h p kim gi m vì có s t o thành liên k t c ng hoá tr . 2. H p kim thư ng c ng và giòn hơn các ch t trong h n h p ban u. Tính ch t này là do có s thay i lo i tinh th trong h p kim, c bi t là nh ng h p kim có c u t o m ng tinh th h p ch t hoá h c. nóng ch y c a các kim lo i trong h n 3. Nhi t nóng ch y c a h p kim thư ng th p hơn nhi t h p. Tính ch t này là do m t electron t do trong h p kim gi m ã làm y u liên k t kim lo i trong h p kim. ng d ng c a h p kim Do h p kim có nh ng tính ch t hoá h c, lí h c, cơ h c r t quý nên h p kim ư c ng d ng r t r ng rãi trong các ngành c a n n kinh t qu c dân. Ngành công nghi p ch t o máy bay, ôtô, tên l a c n nh ng h p kim nh , b n, ch u ư c nhi t cao và áp su t l n. Ngành công nghi p d u m , công nghi p hoá ch t c n nh ng h p kim có tính b n hoá h c và cơ h c. Ngành xây d ng nhà c a, c u c ng c n có h p kim v a c ng v a b n. S ăn mòn kim lo i S phá hu kim lo i ho c h p kim do tác d ng hoá h c c a môi trư ng xung quanh g i là ăn mòn kim lo i K t qu kim lo i b oxi hóa thành các ion dương, và s m t i nh ng tính ch t quý báu c a kim lo i : Mo – n.e = Mn+ Căn c vào môi trư ng và cơ ch c a s ăn mòn kim lo i, ngư i ta phân thành 2 lo i chính là : ăn mòn hoá h c và ăn mòn i n hoá (ăn mòn i n hoá h c). file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 44 of 72 1. Ăn mòn hoá h c. Ăn mòn hóa h c là s phá h y kim lo i do kim lo i ph n ng hoá h c v i ch t khí ho c hơi nư c nhi t cao. c i m c a ăn mòn hóa h c là không phát sinh dòng i n (không có các i n c c) và nhi t càng cao, thì t c ăn mòn càng nhanh. S ăn mòn hóa h c thư ng x y ra nh ng thi t b c a lò t, các chi ti t c a ng cơ t trong ho c các thi t b ti p xúc v i hơi nư c nhi t cao: Thí d : B n ch t c a ăn mòn hoá h c là quá trình oxi hóa - kh , trong ó các electron c a kim lo i ư c chuy n tr c ti p sang môi trư ng tác d ng. 2. Ăn mòn i n hóa Ăn mòn i n hóa là s phá h y kim lo i do kim lo i ti p xúc v i dung d ch ch t i n li t o nên dòng in Thí d , ph n v t u bi n chìm trong nư c, ng d n t trong lòng t, kim lo i ti...
View Full Document

This note was uploaded on 10/17/2012 for the course CHEM 3012 taught by Professor Hookgrey during the Winter '09 term at Crichton.

Ask a homework question - tutors are online