On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep

C c m c a thng i n phn b ng s t c c dng b ng than ch

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: p xúc v i không khí m… Vì v y, ăn mòn i n hoá là lo i ăn mòn kim lo i ph bi n và nghiêm tr ng nh t. a) Thí nghi m v ăn mòn i n hóa : Rót dung d ch H2SO4 loãng (dung d ch i n li) vào c c thu tinh, c m các lá kim lo i khác ch t, thí d lá Zn nguyên ch t, và lá Cu cho vào c c. N i 2 lá kim lo i b ng m t dây d n, trên dây d n có m t vôn k ho c m t bóng èn pin. Chúng ta s quan sát ư c nh ng hi n tư ng sau : - Lá Zn (c c -) b ăn mòn nhanh trong dung d ch. - Kim vôn k l ch (ho c bóng èn pin sáng). - B t khí hi ro thoát ra t lá Cu (c c +). Nh ng hi n tư ng trên ư c gi i thích như sau: + Lá Zn b ăn mòn nhanh vì các nguyên t Zn như ng eletron và b oxi hóa thành ion Zn+ i vào dung d ch : Zno – 2e = Zn2+ + Các eletron c a nguyên t Zn di chuy n nhanh chóng t lá Zn sang lá Cu dây d n ã làm cho kim c a von k l ch. + Các ion H+ trong dung d ch axit di chuy n v lá Cu, t i ây chúng nh n các electron c a Zn và b kh thành khí hi ro bay ra kh i dung d ch : 2H+ + 2e = H2 K t qu là lá Zn b ăn mòn i n hóa nhanh trong dung d ch i n li và t o nên dòng i n. b) Các i u ki n ăn mòn i n hoá : Các i u ki n c n và x y ra s ăn mòn i n hoá : - Các i n c c ph i khác ch t nhau : có th là c p kim lo i khác nhau, c p kim lo i - phi kim (C), c p kim lo i - h p ch t hóa h c (xêmentit Fe3C). Trong ó kim lo i có tính kh m nh s là c c âm. Như v y, kim lo i nguyên ch t khó b ăn mòn. - Các i n c c ph i ti p xúc v i nhau (ho c tr c ti p ho c gián ti p qua dây d n). - Các i n c c cùng ti p xúc v i m t dung d ch i n li. c) Cơ ch c a ăn mòn i n hoá : Chúng ta hãy tìm hi u di n bi n ăn mòn m t v t b ng gang (ho c thép) trong môi trư ng không khí m. Gang thép là nh ng h p kim Fe-C, trong ó c c âm là nh ng tinh th Fe, c c dương là nh ng tinh th C. Các i n c c này ti p xúc tr c ti p v i nhau và cùng ti p xúc v i m t dung d ch i n li ph ngoài (hơi nư c trong không file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 45 of 72 khí có hoà tan m t s axit như CO2, SO2 , H2S...) Như v y, v t s b ăn mòn theo ki u i n hoá. - c c âm (tinh th Fe): Các nguyên t Fe b oxi hóa thành Fe2+ : Fe0 – 2e = Fe2+. Các ion này tan vào dung d ch i n li trong ó ã có m t lư ng khí oxi, t i ây chúng b oxi hóa ti p thành Fe3+ : Fe2+ - 1e = Fe3+ . G s t là h n h p các h p ch t Fe3+ có màu nâu . - c c dương (tinh th C): Các ion hi ro H+ c a dung d ch i n li (n u là dung d ch axit) di chuy n n c c dương, t i ây chúng b kh thành hi ro t do, sau ó thoát kh i dung d ch i n li : 2H+ + 2e = H2 Nư c có hòa tan oxi, ho c dung d ch ch t i n li trung tính, ho c dung d ch baz ơ có th ăn mòn i n hoá v i nhi u kim lo i. Trong trư ng h p này, c c dương s x y ra s kh oxi : 2H2O + O2 + 4e = 4OHˉ Các tinh th Fe l n lư t b oxi hóa t ngoài vào trong. Sau m t th i gian, v t b ng gang (thép) s b ăn mòn h t. d) B n ch t c a ăn mòn i n hoá : B n ch t c a ăn mòn i n hoá là m t quá trình oxi hóa kh x y ra trên b m t các i n c c. c c âm x y ra quá trình oxi hóa kim lo i, c c dương x y ra quá trình kh các ion H+ (n u dùng dung d ch i n li là axit). Cách ch ng ăn mòn kim lo i Có nhi u phương pháp ch ng ăn mòn kim lo i. Quan tr ng hơn c là nh ng phương pháp sau : 1. Cách li kim lo i v i môi trư ng. Dùng nh ng ch t b n v ng i v i môi trư ng ph ngoài m t nh ng v t b ng kim lo i. Nh ng ch t ph ngoài thư ng dùng là : a) Các lo i sơn ch ng g , vecni, d u m , men, h p ch t polime… b) M t s kim lo i như crom, ng, niken, k m, thi c…(phương pháp tráng ho c m i n). c) M t s h p ch t hóa h c b n v ng như oxi hóa kim lo i, photphat kim lo i (phương pháp t o màng). 2. Dùng h p kim ch ng g (h p kim inôc) Ch t o nh ng h p kim không g (thí d , h p kim Fe - Cr - Ni) trong môi trư ng không khí, môi trư ng hóa ch t (axit, bazơ, mu i). Nh ng h p kim không g thư ng t ti n, vì v y vi c s d ng chúng còn h n ch (thư ng ch dùng ch tao d ng c ngành y, b ăn, m ngh ....). 3. Dùng ch t ch ng ăn mòn (ch t kìm hãm) Thêm m t lư ng nh ch t ch ng ăn mòn vào dung d ch axit có th làm gi m t c ăn mòn kim lo i xu ng hàng trăm l n. Ch t ch ng ăn mòn có c tính là không làm thay i nh ng tính ch t v n có c a axit, mà ch làm cho b m t c a kim lo i tr nên th ng (trơ) i v i axit. Ngày nay ngư i ta ã ch t o ư c hàng trăm ch t ch ng ăn mòn khác nhau, chúng ang ư c s d ng r ng rãi trong các ngành công nghi p hóa ch t. 4. Dùng phương pháp i n hóa. b o v kim lo i, ngư i ta n i kim lo i này v i m t t m kim lo i khác có tính kh m nh hơn. Thí d , b o v v t u bi n b ng thép, ngư i ta g n các t m k m vào phía ngoài v t u ph n chìm trong nư c bi n (nư c bi n là dung d ch i n li). Ph n v t u b ng thép s gi vai trò c c dương, không b ăn mòn. Các t m k m s gi vai tr...
View Full Document

This note was uploaded on 10/17/2012 for the course CHEM 3012 taught by Professor Hookgrey during the Winter '09 term at Crichton.

Ask a homework question - tutors are online