On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep

Chng cng v i nhm t o ra nh ng c p pin m nhm l c c m k

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: y ư c dùng i u ch NaOH trong công nghi p Canxi cacbonat Canxi cacbonat CaCO3 là ch t r n, màu tr ng, không tan trong nư c (1 lít nư c 20o C hoà tan ư c 1,4.10-4 mol). CaCO3 là mu i c a axit y u và không b n (axit cacbonic) do v y nó có tác d ng v i nhi u axit vô cơ v à h u c ơ. CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2 nhi t (HCO3)2: CaCO3 + 2CH3COOH = Ca(CH3COO)2 + H2O + CO2 th p, canxi cacbonat tan d n trong nư c có ch a khí cacbonic, t o ra mu i tan là Ca CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3)2 Khi un nóng, n ng CO2 gi m, cân b ng hóa h c chuy n d ch theo chi u t o ra CaCO3. Ph n ng này x y ra theo chi u thu n, gi i thích s xâm th c c a nư c mưa (có ch a CO2) i v i á vôi. Ph n ng x y ra theo chi u thu n ngh ch gi i thích s t o thành th ch nhũ trong các hang ng, s t o thành l p c n á vôi trong m un nư c, phích ng nư c nóng. Canxi cacbonat còn g i là á vôi, dùng làm v t li u xây d ng, s n xu t vôi s ng, nguyên li u s n xu t ximăng, t èn, b t nh dùng pha sơn ho c làm ch t n cho v t li u cao su. Trong t nhiên, canxi cacbonat có trong thành ph n c a á vôi, á ph n, á hoa. Canxi sunfat Canxi sunfat CaSO4 còn g i là th ch cao, là ch t r n, màu tr ng, ít tan trong nư c. (1 lit nư c hoà tan ư c 1,1.10-2 mol). Tuỳ theo lư ng nư c k t tinh có trong canxi sunfat, ta có 3 lo i : - CaSO4.2H2O là th ch cao s ng, b n nhi t thư ng. - 2CaSO4.H2O là th ch cao nung nh l a, i u ch b ng cách nung th ch cao s ng - CaSO4 là th ch cao khan, i u ch b ng cách nung th ch cao s ng 20o C 180oC. 350o C. Hai lo i th ch cao sau có th k t h p v i nư c t o ra th ch cao s ng và kèm theo s dãn n th tích, do v y th ch cao r t ăn khuôn. Th ch cao dùng úc tư ng, làm ch t k t dính trong v t li u xây d ng, (có trong thành ph n c a ximăng), ph n vi t b ng… N ư c c ng Nư c có vai trò c c kỳ quan tr ng trong i s ng con ngư i và trong h u h t các ngành s n xu t. Nư c thư ng dùng là nư c t nhiên l y sông, su i, ao h , nư c ng m. Nư c này có hòa tan m t s mu i file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 55 of 72 c a canxi, magie như : Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, CaSO4, MgSO4, CaCl2 … vì v y nư c t nhiên có ch a các ion Ca2+, Mg2+. Nư c có nhi u ion Ca2+, Mg2+ g i là nư c c ng. Nư c không ch a ho c ch a ít nh ng ion trên, g i là nư c m m. Phân lo i nư c c ng Tuỳ thu c vào thành ph n anion g c axit có trong nư c c ng, ngư i ta phân bi t 2 lo i nư c c ng : 1. Nư c c ng t m th i là nư c c ng có ch a ion hi rocacbonat HCO3ˉ (c a các mu i Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2) 2. Nư c c ng vĩnh c u là nư c c ng có ch a các ion clorua Clˉ ho c sunfat SO42ˉ ho c c hai (c a các mu i CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4). Tác h i c a nư c c ng Nư c c ng gây nhi u tr ng i cho i s ng thư ng ngày. T m gi t b ng xà phòng trong nư c c ng s t o ra mu i canxi stearat Ca(C17H35 COO)2 không tan. Ch t này làm cho v i s i mau m c nát, m t khác gây lãng phí xà phòng. N u dùng nư c c ng n u th c ăn s làm cho th c ph m lâu chín và gi m mùi v . Nư c c ng cũng gây ra tác h i cho ngành s n xu t, như t o l p c n trong n i hơi gây lãng phí nhiên li u và không an toàn. Nư c c ng cũng làm h ng nhi u dung d ch c n pha ch . Vì v y vi c làm m m nư c trư c khi dùng có m t ý nghĩa r t quan tr ng. Cách làm m m nư c c ng Nguyên t c làm m m nư c là gi m n ng các ion Ca2+ và Mg2+ trong nư c c ng, b ng cách chuy n nh ng ion t do này vào h p ch t không tan, ho c thay th chúng b ng nh ng cation khác. th c hi n nguyên t c trên, có hai phương pháp làm m m nư c, phương pháp hóa h c và phương pháp trao i ion. 1. Phương pháp hoá h c i v i nư c c ng t m th i, ta có th un nóng nư c trư c khi dùng. L c b ch t không tan, ư c nư c m m. Ho c dùng dung d ch Ca(OH)2 v i m t lư ng v a trung hoà mu i axit thành mu i trung hoà không tan. L c b ch t không tan, ư c nư c m m. Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CaCO3 ↓ + 2H2O - i v i nư c c ng vĩnh c u và nư c c ng t m th i, ta có th dùng dung d ch Na2CO3 CaSO4 + Na2CO3 = CaCO3 ↓ + Na2SO4 Ca(HCO3)2 + Na2CO3 = CaCO3 ↓ + 2NaHCO3 Hai ph n ng này cùng có phương trình ion là 2. Phương pháp trao i ion Cho nư c c ng i qua ch t trao i ion (ionit), ch t này s h p th các ion Ca2+ và Mg2+ trong nư c file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 56 of 72 c ng và th vào ó là nh ng cation như Na+, H+…, ta ư c nư c m m. V trí c a nhôm trong h th ng tu n hoàn. C u t o nguyên t c a nhôm Nhôm là nguyên t hóa h c thu c phân nhóm chính nhóm III, chu kỳ 3. Trong phân nhóm, nhôm ng dư i nguyên t phi kim bo (B). Trong chu kì, nhôm ng sau nguyên t kim lo i magie (Mg) và trư c nguyên t phi kim silic (S). Nguyên t nhôm có bán kính (0,14nm) nh hơn nguyên t magie (0,16nm). Nguyên t Al có 13 electron, ư c s p x p như sau : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, trong ó có 3 electron hoá tr (3s2 3p1). Nhôm là nguyên t nhóm p (electron hoá tr làm y phân l p p). Tính ch t v t lí c a nhôm Nhôm là kim lo i nh (kh i lư ng riêng 2,7g/cm3), màu tr ng b c, nóng ch y nhi t không cao oC). l m (660 Nhôm r t d o, có th dát ư c lá nhôm m ng 0,01 mm dùng gói th c ph m. Nhôm c...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online