On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep

Chng ta s quan st c nh ng hi n t ng sau l zn c c b

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: kim lo i nào d n i t t t thì cũng d n nhi t t t. file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 39 of 72 Nh ng kim lo i khác nhau có kh năng d n nhi t không gi ng nhau. Thí d tính d n nhi t c a các kim lo i gi m d n theo trình t Ag, Cu, Al, Zn, Fe… 4. Ánh kim H u h t kim lo i u có ánh kim, vì các electron t do trong kim lo i ã ph n x t t nh ng tia sáng có bư c sóng mà m t ta có th nhìn th y ư c. Tóm l i, nh ng tính ch t v t lí chung c a kim lo i nói trên là do các electron t do trong kim lo i gây ra. Nh ng tính ch t v t lí khác c a kim lo i Ngoài m t s tính ch t v t lí chung c a kim lo i như ã nói trên, kim lo i còn có m t s tính ch t v t lí không gi ng nhau. Quan tr ng hơn c là : t kh i, nhi t nóng ch y và tính c ng c a kim lo i . 1. T kh i. Nh ng kim lo i khác nhau có t kh i khác nhau rõ r t. Thí d , kim lo i có t khôía nh nh t là Li 0,5 ; kim lo i có t kh i l n nh t là Os 22,6. Ngư i ta quy ư c nh ng kim lo i có t kh i nh hơn 5 là kim lo i nh như Na, K, Mg, Al … Nh ng kim lo i có t kh i l n hơn 5 là kim lo i n ng như Fe, Zn, Cu, Ag, Au… 2. Nhi t nóng ch y Nhi t nóng ch y c a kim lo i cũng r t khác nhau. Có kim lo i nóng ch y nhi t -390C như Hg, có kim lo i nóng ch y nhi t 34100 như W. 3. Tính c ng. Nh ng kim lo i khác nhau có tính c ng khác nhau. Có kim lo i m m như sáp, dùng dao c t ư c d dàng như Na, K… Ngư c l i có kim lo i r t c ng, không th dũa ư c như W, Cr. Nh ng tính ch t : t kh i, nóng ch y, tính c ng c a kim lo i ph thu c ch y u vào bán kính và i n tích ion, kh i lư ng nguyên t , m t electron t do trong m ng kim lo i. c i m v c u t o c a nguyên t kim lo i Các nguyên t kim lo i có nh ng c i m chung v c u t o : - Bán kính nguyên t tương i l n so v i nguyên t phi kim - S electron hoá tr thư ng ít (t 1 n 3e) so v i nguyên t phi kim. L c liên k t v i h t nhân c a nh ng electron này tương i y u. Vì v y, năng lư ng c n dùng tách các electron ra kh i nguyên t kim lo i (năng lư ng ion hoá) là nh . Tính ch t hoá h c chung c a kim lo i T c i m v c u t o nguyên t , có th d dàng nh n th y tính ch t hóa h c chung c a kim lo i là tính kh . Nói cách khác, kim lo i có tính d b oxi hóa : M – ne = Mn+ 1. Tác d ng v i phi kim Nhi u kim lo i có th kh Thí d : ư c phi kim thành ion âm, ng th i kim lo i b oxi hóa thành ion dương. 2. Tác d ng v i axit file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 40 of 72 a) Dung d ch HCl, H2SO4 loãng : - Nhi u kim lo i có th kh Thí d : ư c ion H+ trong nh ng dung d ch axit trên t o thành hi ro t do. Zn + 2H+ = Zn2+ + H2 b) Dung d ch HNO3, H2SO4 c : h u h t kim lo i (tr Pt, Au) kh và S có m c oxi hóa +6 (S+6) c a nh ng axit này Thí d : ư c N có m c oxi hóa +5 (N5+ ) n m c oxi hóa th p hơn. 3. Tác d ng v i dung d ch mu i Kim lo i có th kh ư c ion kim lo i khác trong dung d ch mu i thành kim lo i t do. Thí d : Thí nghi m 1. Fe tác d ng v i dung d ch CuSO4. Cho dung d ch CuSO4 ch y ch m qua l p m t s t. Hi n tư ng quan sát ư c : - Kim lo i Cu màu ư c gi i phóng. - Lư ng m t s t gi m - Dung d ch thu ư c trong c c có màu l c nh t. Gi i thích hi n tư ng : - Fe kh ion Cu2+ thành Cu t do có màu : Cu2+ + 2e = Cu - Ion Cu2+ oxi hóa Fe thành Fe2+ tan vào dung d ch : Fe - 2e = Fe2+, do v y lư ng m t s t gi m d n. - Dung d ch trong c c có màu l c nh t là màu c a ion Fe 2+. Phương trình ph n ng : Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu Phương trình ion rút g n : Fe + Cu2+ = Fe2+ + Cu Thí nghi m 2 : Cu tác d ng v i dung d ch AgNO 3 Ngâm m t s i dây Cu trong dung d ch AgNO3, sau m t th i gian có Ag bám trên dây Cu, ph n dung d ch chung quanh dây ng tr nên màu xanh nh t. Phương trình ph n ng: Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag. Phương trình ion rút g n Cu + 2Ag+ = Cu2+ + 2Ag C p oxi hoá - kh c a kim lo i Chúng ta ã bi t, ion kim lo ii có th nh n electron thành nguyên t kim lo i, ngư c l i nguyên file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 41 of 72 t kim lo i có th như ng electron tr thành ion dương kim lo i : Fe2+ + 2e Fe Cu2+ + 2e Cu Ag+ + 1e Ag ch t oxi hóa ch t kh M i ch t oxi hóa và ch t kh c a cùng m t nguyên t kim lo i t o nên c p oxi hóa kh . Ta có các c p oxi hóa - kh : Fe2+/Fe ; Cu2+ /Cu ; Ag+/Ag So sánh tính ch t nh ng c p oxi hoá - kh c a kim lo i 1. Căp oxi hoá - kh Fe2+ /Fe và Cu2+ /Cu Fe tác d ng v i dung d ch mu i Cu2+, ta có phương trình ion rút g n : Fe + Cu2+ = Fe2+ + Cu Như v y, Fe2+ không oxi hóa ư c Cu. Fe kh ư c ion Cu2+ K t lu n (1) : Fe2+ là ion có tính ch t oxi hóa y u hơn ion Cu2+ Fe là kim lo i có tính ch t kh m nh hơn Cu. 2. C p oxi hóa - kh Cu2+ /Cu và Ag+/Ag Cu tác d ng v i dung d ch mu i Ag+, ta có phương trình ion rút g n : Cu + 2Ag+ = Cu2+ + 2Ag Như v y, Cu2+ không oxi hóa ư c Ag. Cu kh ư c ion Ag+ K t lu n (2) : Cu2+ là i...
View Full Document

This note was uploaded on 10/17/2012 for the course CHEM 3012 taught by Professor Hookgrey during the Winter '09 term at Crichton.

Ask a homework question - tutors are online