On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep

Chu k 4 c s t fe coban co niken nichu k 5 c ruteni ru

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: dung d ch thu ư c b ng khí CO2 ta ư c ch t khí không tan là Al(OH)3: NaAlO2 + CO2 + 2H2O = Al(OH)3 ↓ + NaHCO3 Sau ó l c, r a và nung k t t a AL(OH)3 nhi t cao (trên 900oC) ta ư c Al2O3 khan, nguyên ch t dùng s n xu t nhôm. 2. S n xu t nhôm a) Nguyên t c : Kh ion Al3+ trong h p ch t thành nhôm t do : b) Phương pháp : Al3+ + 3e = Al S kh ion Al3+ trong Al2O3 là r t khó khăn, không th dùng nh ng ch t kh thông thư ng như C, CO, H2. Cu i th k th 19 (vào năm 1888) ngư i ta m i tìm ra phương pháp s n xu t nhôm b ng cách i n phân Al2O3 nóng ch y. Phương pháp này t n t i n nay. - Chu n b ch t i n li nóng ch y : file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 62 of 72 gi m nhi t nóng ch y c a Al2O3 (2050oC), ngư i ta hoà tan Al2O3 trong criolit nóng ch y, ư c h n h p ch t l ng 900oC. Vi c làm này, m t m t ti t ki m ư c năng lư ng, l i t o ư c ch t l ng có tính d n i n t t hơn Al2O3 nóng ch y. M t khác h n h p ch t i n li này có t kh i nh hơn nhôm, n i lên trên và ngăn c n Al nóng ch y không b oxi hóa trong không khí. - Quá trình i n phân : C c âm (catot) c a thùng i n phân là t m than chì nguyên ch t, ư c b trí áy thùng. C c dương (anôt) là nh ng kh i l n than chì, có th chuy n ng theo phương th ng ng. Dòng i n m t chi u dùng i n phân có cư ng r t cao (t 50000 n 100000 A) và i n th th p (kho ng 5V). Nhi t to ra do hi u ng Jun duy trì nhi t cao hơn nhi t nóng ch y c a ch t i n li. Các ph n ng oxi hóa - kh x y ra các i n c c r t ph c t p, nhưng có th nói m t cách ơn gi n là: c c âm x y ra s kh ion Al3+ thành Al : Ta thu ư c nhôm nóng ch y siphon hút nhôm ra ngoài. Al3+ + 3e = Al ph n áy thùng i n phân. Sau m t th i gian nh t nh, dùng ng c c dương x y ra s oxi hóa O2ˉ thành khí oxi: 2O2ˉ - 4e = O2 Khí oxi nhi t cao ã t cháy c c dương là cacbon, sinh ra h n h p khí CO và CO2. Do v y trong quá trình i n phân ph i h th p d n d n c c dương. V trí c a s t trong h th ng tu n hoàn. C u t o nguyên t s t S t là nguyên t thu c phân nhóm ph nhóm VIII cu i hàng ch n (hàng trên) chu kì 4 c a h th ng tu n hoàn, có s hi u là 26. Nguyên t s t có 26 electron, ư c phân b thành 4 l p. T trong ra ngoài, l p th nh t có 2e, l p th 2 có 8e, l p th 3 có 14e và l p th tư (l p ngoài cùng) 2e. C u hình electron c a s t có th vi t g n là (Ar) 3d6 4s2. S t là nguyên t nhóm d (electron hoá tr làm y phân l p d). Bán kính nguyên t c a s t là 0,13nm. Tính ch t v t lí c a s t file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 63 of 72 S t nguyên ch t là kim lo i có màu tr ng hơi xám, d o, d rèn, nóng ch y nhi t 1540oC. S t là kim lo i n ng, có kh i lư ng riêng 7,9g/cm3. S t d n nhi t và d n i n t t (kém ng và nhôm), có tính nhi m t : nó b nam châm hút và chính nó cũng tr thành nam châm. Tính ch t hoá h c c a s t Khi tham gia ph n ng hóa h c, nguyên t s t có th như ng 2e phân l p 4s ho c như n...
View Full Document

This note was uploaded on 10/17/2012 for the course CHEM 3012 taught by Professor Hookgrey during the Winter '09 term at Crichton.

Ask a homework question - tutors are online