On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep

Cng c th dng ng ii hi roxit cuoh2 oxi ha an ehit

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: th vào benzen. Nhóm amino và g c phenyl trong phân t anilin có nh hư ng qua l i l n nhau. i u ch anilin file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 10 of 72 Có nhi u phương pháp i u ch anilin, nhưng phương pháp thư ng dùng là kh nitrobenzen C6H5 − NO2 b ng hi ro nguyên t (hi ro m i sinh). C6H5 − NO2 + 6H → C6H5 − NH2 + 2H2O Nitrobenzen Anilin Hi ro nguyên t ư c sinh ra b ng cách cho kim lo i (Fe có trong gang, Sn,…) và axit clohi ric vào ngay h n h p ph n ng. ng d ng c a anilin Anilin là nguyên li u quan tr ng trong nhi u ngành s n xu t như : - S n xu t ph m nhu m (ph m “ en anilin”) - i u ch thu c ch a b nh. Công th c c u t o c a an ehit fomic An ehit fomic, còn g i là foman ehit, có công th c phân t CH2O và công th c c u t o : Nhóm (- C - OH) ư c g i là nhóm ch c an ehit. Nguyên t cacbon và oxi trong nhóm (nhóm cacbonyl) liên k t v i nhau b ng liên k t ôi, trong ó có m t liên k t σ (xích ma) tương i b n và m t liên k t π (pi) kém b n. M hình phân t an ehit fomic ư c trình bày trên hình bên. Tính ch t v t lí c a an ehit fomic An ehit fomic là ch t khí, không màu, có mùi x c khó ch u, tan nhi u trong nư c. Dung d ch ch a kho ng 40% an ehit fomic trong nư c ư c g i là fomon hay fomalin. Tính ch t hoá h c c a an ehit fomic Ph n ng hóa h c c a an ehit fomic x y ra ch y u nhóm ch c an ehit. 1. Ph n ng c ng hi ro (ph n ng kh an ehit) D n h n h p an ehit fomic và hi ro qua ng ng ch t xúc tác niken (ho c platin) nung nóng s thu ư c rư u metylic : Ph n ng x y ra do liên k t π b t, hi ro k t h p v i nguyên t cacbon và nguyên t oxi c a nhóm cacbonyl. 2. Ph n ng oxi hóa an ehit Tính ch t hóa h c c trưng c a an ehit fomic là b oxi hóa b i các ch t oxi hoá, thí d b c oxit Ag2O. Nh dung d ch amoniac có Ag2O vào dung d ch an ehit fomic, un nóng nh , ta th y trên thành ng nghi m xu t hi n l p b c kim lo i sáng bóng như gương. Trong ph n ng này an ehit fomic b oxi hóa thành axit fomic và ion b c b kh thành b c kim lo i. file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 11 of 72 Phương trình ph n ng ư c rút g n như sau : Ph n ng này còn ư c g i là ph n ng tráng gương. Cũng có th dùng ng (II) hi roxit Cu(OH)2 oxi hóa an ehit fomic : Nh dung d ch an ehit fomic vào ng nghi m ch a k t t a Cu(OH)2, ung nóng nh s th y k t t a g ch c a Cu2O. 3. Ph n ng v i phenol An ehit fomic ph n ng v i phenol có axit ho c bazơ xúc tác s thu ư c s n ph m polime, g i là nh a phenolfoma ehit. Tùy theo i u ki n ti n hành ph n ng, ta s nh n ư c các lo i nh a có c u t o khác nhau. Thí d : un nóng dung d ch fomalin v i phenol (dư) có axit xúc tác ta ư c lo i nh a có c u t o m ch th ng. Sơ ph n ng có th vi t như sau : i u ch an ehit fomic Trong công nghi p, an ehit fomic ư c i u ch b ng phương pháp sau : oxi hóa rư u metylic b ng oxi không khí, nh ch t xúc tác ng kim lo i (ho c platin hay b c kim lo i), nhi t cao (5000C). 700 ng d ng c a an ehit fomic An ehit fomic có nhi u ng d ng quan tr ng trong công nghi p i s ng : - S n xu t ch t d o phenolfoman ehit, keo urefoman ehit. - Do có tác d ng di t vi khu n, c bi t vi khu n gây th i r a, nên dung d ch forman ehit ư c dùng ngâm xác ng v t, thu c da, t y u ... ng ng và danh pháp 1. ng ng An ehit fomic và các ch t ng ng CH3 - CH = O, C2H5 - CH = O, C3H7 - CH = O… h p thành file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 12 of 72 m t dãy ng ng, có công th c CnH2n+1CH = O (n ≥ 0) và còn ư c g i là dãy ng ng c a an ehit no ơn ch c. An ehit no ơn ch c là nh ng h p ch t h u cơ mà phân t có m t nhóm ch c an ehit (- CH = O) liên k t v i g c hi rocacbonno. 2. Danh pháp a) Tên thông thư ng : An ehit + tên c a axit h u cơ tương ng. Thí d : b) Tên qu c t : Tên qu c t c a hi rocacbon no tương ng (g m c nguyên t cacbon c a nhóm – CH = O) + al (xem b ng). B ng. TÊN G I C A M T S AN EHIT NO ƠN CH C Công th c H - CH = O CH3 - CH = O Tên thư ng An ehit fomic An ehit axetic Tên qu c t Metanal Etanal CH3 - CH2 - CH = O An ehit propionic Propanal CH3 - CH2 - CH2 = O An ehit n-butiric Butanal An ehit iso-butiric 2-Metylpropanal Tính ch t v t lí An ehit fomic th khí, các ng ng ti p theo th l ng. Nhi t sôi c a an ehit th p hơn h n nhi t sôi c a rư u tương ng, do an ehit không có liên k t hi ro gi a các phân t . Thí d : An ehit axetic sôi 210C, rư u etylic sôi 78,30C. Tính ch t hoá h c Tương t an ehit fomic, nh ng an ehit khác cũng tham gia các ph n ng sau : 1. Ph n ng c ng hi ro (ph n ng kh an ehit) Khi c ng hi ro có xúc tác, an ehit b kh thành rư u : 2. Ph n ng oxi hóa an ehit An ehit b oxi hóa thành axit h u cơ tương ng. Ch t oxi hóa là b c oxit ho c Thí d : Ph n ng này ư c g i là ph n ng tráng gương và chúng. ng (II) hi roxit v.v... c trưng cho an ehit nên ư c dùng nh n r a i u ch file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~h...
View Full Document

This note was uploaded on 10/17/2012 for the course CHEM 3012 taught by Professor Hookgrey during the Winter '09 term at Crichton.

Ask a homework question - tutors are online