On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep

Do v y khng kh a vo l cng gi u oxi cng nng cng t t ng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: c nhôm oxit khan : 2. Al(OH)3 là h p ch t lư ng tính - Cho m t ít nhôm hi roxit vào c c nư c, nh vài gi t dung d ch HCl ho c H2SO4 loãng vào k t t a, k t t a tan. Nhôm hi roxit nh n proton, nó có tính ch t c a bazơ. Khi tác d ng v i axit, Al(OH)3 có tính ch t c a bazơ. - Cho m t ít nhôm hi roxit vào c c nư c, nh vài gi t dung d ch bazơ m nh (NaOH, KOH…) vào k t t a, k t t a tan. Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + 2H2O Al(OH)3 + OHˉ = AlO2ˉ + 2H2O Công th c c a nhôm hi roxit có th vi t dư i d ng HAlO2.H2O trong ph n ng này nhôm hi roxit ã cho proton, nó có tính ch t c a axit : Khi tác d ng v i dung d ch bazơ, Al(OH)3 có tính ch t c a axit. Mu i natri aluminat ch t n t i trong dung d ch, nó là mu i c a axit meta aluminic HAlO2.H2O. Axit này cũng chính là nhôm hi roxit Al file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 60 of 72 (OH)3. Chú ý : Nhôm nguyên ch t kh ư c nư c nhi t thương, nhưng ph n ng d ng l i ngay vì t o l p b o v là nhôm hi roxit. Th c t , nhôm ư c coi như không tác d ng v i nư c. Nhưng nhôm b hoà tan d dàng trong dung d ch bazơ m nh (n ng càng l n, nhi t càng cao thì s hoà tan càng nhanh). Hi n tư ng này ư c gi i thích như sau : - Trư c h t, l p b o v Al2O3 b hoà tan trong dung d ch ki m : - Al kh nư c : Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O 2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2 - L p b o v Al(OH)3 b hòa tan trong dung d ch ki m : Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + 2H2O (1) (2) (3) Các ph n ng (2), (3) x y ra xen k nhau cho n khi nhôm b tan h t. Các ph n ng này có th vi t dư i d ng phương trình hoá h c chung như sau : 2Al + 2NaOH + H2O = 2NAlO2 + 3H2 Mu i nhôm M t s mu i nhôm quan tr ng là : 1. Nhôm sunfat Mu i nhôm sunfat có nhi u ng d ng là mu i kép kali và nhôm ng m nư c (có tên phèn chua), có công th c hóa h c : K2SO4. Al(SO4)3. 24H2O ho c có th vi t g n là KAl(SO4)2.12H2O. Mu i này ư c dùng trong ngành thu c da, công nghi p gi y, ch t c m màu trong ngành nhu m v i, ch t làm trong nư c c... 2. Nhôm clorua Mu i nhôm clorua dùng làm ch t xúc tác trong công nghi p ch bi n d u m và t ng h p nhi u h p ch t h u cơ. M t s h p kim quan tr ng c a nhôm Nhôm có nhi u tính ch t quý, nhưng có như c i m là quá m m và kém dai (d gãy t). H p kim nhôm có nh ng tính ch t v t lí hóa h c hơn h n nhôm. Dư i ây là m t s h p kim quan tr ng c a nhôm: 1. H p kim uyra. H p kim quan tr ng nh t c a nhôm là uyra. Thành ph n có 94% Al; 4%Cu; còn l i là các nguyên t Mn, Mg, Si… H p kim này có b n hơn nhôm 4 l n (g n b ng b n c a thép), có t kh i x p x 2,75 3. uyra ư c dùng nhi u trong công nghi p ch t o máy bay, ô tô, xe l a.... g/cm 2. H p kim silumin Thành ph n chính c a h p kim silumin là Al và Si (10 n 14% Si). H p kim này có ưu i m là nh , b n, và r t ăn khuôn (th tích dãn n khi nhi t gi m). Silumin ư c dùng úc m t s b ph n máy móc. 3. H p kim almelec H p kim almelec có ch a 98,5% nhôm ; còn l i là Mg, SI, Fe. H p kim này có ưu i m là i n tr file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 61 of 72 nh , dai và b n hơn nhôm. Almelec dùng ch t o dây cáp d n i n cao th thay cho ng là kim lo i quý hi m và n ng. 4. H p kim eletron Thành ph n chính c a h p kim electron là magie (83,3%) nhôm(10,5%), còn l i là k m và mangan. Electron có nh ng ưu i m là nh (có kh i lư ng riêng 1,75g/cm3), b ng 0,65 l n so v i nhôm), r t b n v m t cơ h c (b n hơn thép) ch u ư c s va ch m và s thay i nhi t trong gi i h n l n và t ng t. Electron dùng ch t o tàu vũ tr , v tinh nhân t o… Nhôm trong t nhiên Nhôm là kim lo i d b oxi hóa, do ó không g p nhôm tr ng thái t do trong thiên nhiên. Nhưng h p ch t c a nhôm l i r t phong phú ( ng hàng th ba trong v trái t, sau oxi và silic). Nhôm có trong t sét (Al2O3.2SiO2.2H2O), mica (K2O.Al2O3.6SiO2.2H2O), boxit (Al2O3.nH2O), criolit (3NaF.AlF3)… S n xu t nhôm 1. Nguyên li u Trong không khí khô, nhôm không nguyên ch t s b ăn mòn hoá h c. B i vì l p b o v Al2O3 không th t o thành nh ng nơi mà trên b m t c a nhôm có t p ch t. Trong không khí m ho c trong dung d ch ch t i n phân, nhôm l n các kim lo i khác (dù là m t lư ng r t nh ) cũng b ăn mòn i n hóa nhanh. Các t p ch t thông thư ng là kim lo i ho c phi kim ng sau nhôm trong dãy i n hóa. Chúng cùng v i nhôm t o ra nh ng c p pin, mà nhôm là c c âm. K t qu là nhôm b ăn mòn. Vì v y vi c ch n nguyên li u và làm s ch nguyên li u s n xu t nhôm là vi c làm r t ph c t p và c n thi t. Nguyên li u s n xu t nhôm là qu ng boxit Al2O3.nH2O. Boxit thư ng l n t p ch t Fe2O3 và SiO2. Ngư i ta làm s ch nguyên li u theo trình t sau : Qu ng boxit sau khi nghi n nh ư c n u trong dung d ch xút c (nhi t 180oC). Lo i b t p ch t không tan là s t oxit, ư c dung d ch h n h p 2 mu i là natri aluminat và natri silicat : Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O X lí...
View Full Document

This note was uploaded on 10/17/2012 for the course CHEM 3012 taught by Professor Hookgrey during the Winter '09 term at Crichton.

Ask a homework question - tutors are online