On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep

Do v y kim lo i c tnh d o nh ng kim lo i c tnh d o hn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: t oxi hóa . Polime teflon là ch t b n v ng v m t hóa h c. M t s polime kém b n v i tác d ng c a axit, bazơ. Thí d : Len, tơ, t m, tơ nilon… b th y phân b i dung d ch axit ho c ki m do có nhóm peptit. Nh ng polime có liên k t ôi trong phân t có th tham gia ph n ng c ng. Thí d : ph n ng lưu hóa cao su. Phương pháp t ng h p polime Có hai phương pháp t ng h p polime. 1. Ph n ng trùng h p Quá trình c ng h p liên ti p nhi u phân t nh (monome) t o thành phân t l n (polime) ư c g i là ph n ng trùng h p. Thí d : c i m c u t o c a các phân t nh (monome) tham gia ph n ng trùng h p là ph i có liên k t kép. Thí d : CH2 = CH2, C6H5 - CH = CH2, CH2 = CH - Cl, CH2 = CH - CH = CH2… 2. Ph n ng trùng ngưng Quá trình nhi u phân t nh (monome) k t h p v i nhau thành phân t l n (polime) phóng nh ng phân t nư c ư c g i là ph n ng trùng ngưng. Thí d : ng th i gi i c i m c u t o c a các phân t nh (monome) tham gia ph n ng trùng ngưng là ph i có t hai nhóm ch c tr lên. Thí d : H2N - CH2 - COOH, H2N - (CH2)6 - NH2, HCOOH - (CH2)4 - COOH, H2N - (CH2)5 - COOH… Ba lĩ nh v c ng d ng ch y u c a polime là ch t d o, cao su và tơ t ng h p. Khái ni m v cao su (cao su thiên nhiên và cao su t ng h p) ã ư c gi i thi u trong sách Hoá h c 11, trong chương này chúng ta s tìm hi u khái ni m v ch t d o và tơ t ng h p. nh nghĩa ch t d o Ch t d o là nh ng v t li u có kh năng b bi n d ng khi ch u tác d ng c a nhi t, áp su t và v n gi ư c s bi n d ng ó khi thôi tác d ng. Thành ph n ch t d o file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 35 of 72 Ch t d o là h n h p c a nhi u ch t : 1. Polime Polime thiên nhiên ho c t ng h p là thành ph n cơ b n nh t c a ch t d o. 2. Ch t hoá d o Là ch t cho thêm vào tăng tính d o cho polime. 3. Ch t n ti t ki m polime, ng th i tăng thêm m t s c tính cho ch t d o. Thí d : Ch t tăng tính ch u nhi t, b t kim lo i và graphit làm tăng tính d n i n và d n nhi t. 4. Ch t ph G m ch t màu, ch t ch ng oxi hóa, ch t di t trùng… n amiăng làm M t s polime dùng làm ch t d o 1. Polietilen (PE) Polietilen là ch t r n, màu tr ng, hơi trong, không d n i n và nhi t, không cho nư c và khí th m qua. Polietilen có tính ch t hoá h c như hi rocacbon no : không tác d ng v i các dung d ch ki m, axit, thu c tím, và nư c brom. Do các tính ch t trên, polietilen ư c dùng b c dây i n, b c hàng, làm màng m ng che mưa, chai l , ch t o thi t b trong ngành s n xu t hoá h c. Polietilen ư c i u ch b ng cách trùng h p etilen. 2. Polistiren Polistiren là ch t r n, màu tr ng, không d n nhi t và i n. Polistiren ư c dùng làm v t li u cách i n, s n xu t dùng (chai l , chơi tr em…). i u ch Polistiren b ng cách trùng h p stiren : 3. Polivinyl clorua (PVC). Polivinyl clorua là ch t b t vô nh hình, màu tr ng, b n v i dung d ch ki m và axit. Polivinyl clorua dùng s n xu t da nhân t o, v i che mưa, ép úc dép nh a và hoa nh a, v t li u cách i n. i u ch PVC b ng cách trùng h p vinyl clorua : 4. Polymetyl metacrylat. Polimetyl metacrylat là ch t r n, không màu, trong su t nên ư c g i là “th y tinh h u cơ”. Nó b n v i tác d ng c a axit và ki m. Polymtyl metacrylat ư c dùng ch t o “kính khó vơ”, th u kính, răng gi , n trang… i u ch polymetyl metacryat b ng ph n ng trùng h p metyl metacrylat : file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 36 of 72 5. Nh a phenolfoman ehit Nh a phenolfoman ehit là ch t r n, thành ph n chính c a nh a bakelit. Nh a bakelit có tính b n cơ h c cao, cách i n… nên ư c dùng ch t o các b ph n máy móc (bánh xe răng cưa ch y êm, v máy…) trong ô tô, máy bay, máy i n tho i… Nh a phenolfoman ehit ư c i u ch b ng cách un nóng phenol v i foman ehit l y dư, xúc tác b ng bazơ. u tiên t o ra polime có c u t o m ch th ng, sau ó các phân t m ch th ng n i v i nhau b i các nhóm - CH2 - ,t o ra m ng không gian. Phân lo i tơ Tơ là nh ng polime thiên nhiên ho c t ng h p có th kéo thành s i dài và m nh. Có hai lo i tơ : tơ thiên nhiên (có s n trong thiên nhiên như tơ t m, len, bông…) và tơ hóa h c (ch bi n b ng phương pháp hóa h c). Tơ hóa h c ư c chia thành hai nhóm : tơ nhân t o và tơ t ng h p. Tơ nhân t o ư c s n xu t t polime thiên nhiên nhưng ư c ch bi n thêm b ng con ư ng hóa h c. Thí d : T xenlulozơ ã ch t o ra tơ visco, tơ axetat, tơ ng-amoniac. Tơ t ng h p ư c s n xu t t nh ng polime t ng h p. Thí d : Tơ poliamit, tơ polieste. c i m c u t o c a tơ là g m nh ng phân t polime m ch th ng (không phân nhánh) s p x p song song d c theo m t tr c chung, xo n l i v i nhau, t o thành nh ng s i dài, m nh và m m m i. i u ch tơ poliamit Poliamit là nh ng polime t ng h p có ch a nhi u nhóm ch c amit – CONH – trong phân t . T poliamit, ngư i ta s n xu t ra tơ poli...
View Full Document

This note was uploaded on 10/17/2012 for the course CHEM 3012 taught by Professor Hookgrey during the Winter '09 term at Crichton.

Ask a homework question - tutors are online