On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep

Fe kh c ion cu2 k t lu n 1 fe2 l ion c tnh ch t oxi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: amit : 1. Tơ nilon Tơ nilon ư c i u ch b ng ph n ng trùng ngưng hai lo i monome là hexametylen iamin H2N (CH2)6 - NH2 và axit a ipic HOOC - (CH2)4 - COOH : 2. Tơ capron Tơ capron ư c i u ch t monome caprolactam file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 37 of 72 Tính ch t v à ng d ng c a tơ Tơ poliamit kém b n i v i nhi t và kém b n v m t hoá h c (do nhóm trong phân t d tác d ng v i axit và ki m). Tơ poliamit b n v m t cơ h c : dai, àn h i, ít th m nư c, m m m i và có dáng p hơn tơ t m, gi t mau khô. Tơ poliamit dùng d t v i lót l p ô tô, máy bay ; v i may m c, b n làm dây cáp, dây dù, lư i ánh cá ; làm ch khâu v t m … Tơ poliamit còn ư c dùng úc nh ng b ph n máy ch y êm, không g (bánh xe răng cưa, chân v t t u thu , cánh qu t i n…) V trí c a các nguyên t kim lo i trong h th ng tu n hoàn Trong h th ng tu n hoàn các nguyên t kim lo i nh ng v trí sau : - Phân nhóm chính nhóm I và II. - Phân nhóm ph nhóm I và nhóm VII - H lantan và h actini (nh ng nguyên t x p riêng dư i b ng) - M t ph n c a các phân nhóm chính nhóm III, IV, V, VI. Ngày nay ngư i ta ã bi t kho ng 111 nguyên t hóa h c, trong ó có trên 85 nguyên t là kim lo i. Nh ng nguyên t kim lo i i n hình (kim lo i có tính kh m nh nh t) n m góc trái, phía dư i b ng, tr các kim lo i trong nh ng phân nhóm ph . C u t o c a nguyên t kim lo i Các nguyên t kim lo i và phi kim khác nhau rõ r t v c u t o nguyên t : 1. Nguyên t c a h u h t các nguyên t kim lo i u có ít electron (1, 2, ho c 3e) các phân l p ngoài cùng. 2. Trong cùng chu kỳ , nguyên t c a nguyên t kim lo i có bán kính nguyên t l n hơn và i n tích h t nhân nh hơn so v i nguyên t c a nguyên t phi kim. Nh ng nguyên t có bán kính l n là nh ng nguyên t kim lo i n m góc dư i phía trái c a h th ng tu n hoàn. C u t o c a ơn ch t kim lo i ánh bóng b m t m t mi ng kim lo i r i nhúng vào dung d ch axit nitric loãng. Sau ó r a s ch và làm khô. Quan sát b m t kim lo i qua kính hi n vi, s trông th y nh ng tinh th r t nh . K t qu nghiên c u b ng tia X cho bi t tinh th kim lo i có c u t o m ng. M ng tinh th g m có ion dương dao ng liên t c các nút m ng và các electron t do chuy n ng h n lo n gi a các ion dương. Liên k t kim lo i Kim lo i có th t n t i dư i d ng nguyên t riêng bi t khi th hơi (tr m t s r t ít d ng phân t có hai nguyên t , thí d Li2). Khi chuy n sang th l ng ho c th r n, nguyên t kim lo i chuy n thành ion dương. Các electron hoá tr tách kh i nguyên t kim lo i tr thành electron t do và chuy n ng file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 38 of 72 h n lo n. Các electron này g n các ion kim lo i v i nhau t o thành liên k t kim lo i. V y liên k t kim lo i là liên k t sinh ra do các eletron t do g n các ion dương kim lo i v i nhau. c i m c a liên k t kim lo i : - Khác v i liên k t c ng hoá tr do nh ng ôi electron t o nên, liên k t kim lo i là do t t c các electron t do trong kim lo i tham gia. - Khác v i liên k t ion dương tương tác tĩ nh i n gi a ion dương và ion âm, liên k t kim lo i là do tương tác tĩ nh i n gi a các ion dương và các electron t do. Tính ch t v t lí c a kim lo i Kim lo i có nhi u tính ch t v t lí, tính ch t cơ h c gi ng nhau. Nh ng tính ch t này có nhi u ng d ng quan tr ng trong kĩ thu t và trong i s ng. Chúng ta hãy tìm hi u m t s tính ch t quan tr ng c a kim lo i. Nh ng tính ch t v t lí chung c a kim lo i Kim lo i có nh ng tính ch t v t lí chung, quan tr ng hơn c là tính d o, tính d n i n, tính d n nhi t, ánh kim. 1. Tính d o Khi tác d ng m t l c cơ h c m nh lên kim lo i, nó b bi n d ng. S bi n d ng này là do l p m ng tính th kim lo i trư t lên nhau. Nhưng các l p m ng tinh th này không tách r i nhau mà v n liên k t v i nhau nh các electron t do luôn luôn chuy n ng qua l i gi a các l p m ng tinh th . Do v y kim lo i có tính d o. Nh ng kim lo i có tính d o hơn c là Au, Ag, Al, Cu, Sn… Ngư i ta có th dát ư c nh ng lá vàng m ng t i 1/20 micrôn (1 micrôn b ng 1/1000 mm) và ánh sáng có th i qua ư c. 2. Tính d n i n N i kim lo i v i m t ngu n i n, các eletron t do trong kim lo i chuy n ng thành dòng. Nhi t c a kim lo i càng cao thì tính d n i n c a kim lo i càng gi m. Hi n tư ng này ư c gi i thích như sau : nhi t cao, t c dao ng c a các ion dương kim lo i càng l n, s chuy n ng c a dòng electron t do càng b c n tr . Nh ng kim lo i khác nhau có tính d n i n khác nhau là do m t electron t do c a chúng không gi ng nhau. Kim lo i d n i n t t nh t là Ag, sau ó n Cu, Au, Al, Fe… 3. Tính d n nhi t t nóng m t u dây kim lo i, nh ng electron t do â y chuy n ng nhanh hơn. Trong quá trình chuy n ng, nh ng eletron này truy n năng lư ng cho các ion dương vùng có nhi t th p hơn, vì v y kim lo i d n nhi t ư c Nói chung, nh ng...
View Full Document

This note was uploaded on 10/17/2012 for the course CHEM 3012 taught by Professor Hookgrey during the Winter '09 term at Crichton.

Ask a homework question - tutors are online