On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep

N u dng n c c ng n u th c n s lm cho th c ph m lu chn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: c tương t . ng d ng c a kim lo i ki m Kim lo i ki m có nhi u ng d ng quan tr ng : - Dùng ch t o h p kim có nhi t nóng ch y th p. - Các kim lo i kali và natri dùng làm ch t trao i nhi t trong các lò ph n ng h t nhân. - Kim lo i Cs dùng ch t o t bào quang i n. - Kim lo i ki m ư c dùng i u ch m t s kim lo i hi m b ng phương pháp nhi t kim lo i. - Kim lo i ki m ư c dùng làm ch t xúc tác trong nhi u ph n ng h u cơ và ch t o ch t ch ng n cho xăng… i u ch kim lo i ki m Kim lo i ki m r t d b oxi hóa thành ion dương, do v y trong t nhiên kim lo i ki m ch t n t i d ng t ng h p ch t (mu i). Nguyên t c i u ch là kh các ion kim lo i ki m : M+ + e = M Tuy nhiên s kh các ion là r t khó khăn. Phương pháp quan tr ng nh t i u ch kim lo i ki m là i n phân mu i halogenua ho c hi roxit c a chúng d ng nóng ch y. Phương trình i n phân i u ch natri có th bi u di n như sau : Ta thu ư c kim lo i Na nóng ch y c c âm, các ch t còn l i thoát ra file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm c c dương 2/23/2008 Page 49 of 72 Natri hi roxit - Natri hi roxit là ch t r n, màu tr ng, d hút m, tan nhi u trong nư c, và to nhi t do t o thành hi rat. D nóng ch y (3220C). - Natri hi roxit là bazơ m nh, khi tan trong nư c phân li hoàn toàn thành ion. NaOH = Na+ + OHˉ Dung d ch natri hi roxit có nh ng tính ch t hóa h c sau : 1. Tác d ng v i axit : NaOH + HCl = NaCl + H2O OHˉ + H+ = H2O 2. Tác d ng v i oxit axit : N u t l s mol NaOH : CO2 ≤1 ta có mu i NaHCO3 NaOH + CO2 = NaNHCO3 N u t l s mol NaOH : CO2 ≥ 2 ta có mu i Na2CO3 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O 3. Tác d ng v i dung d ch mu i : 2NaOH + CuSO4 = Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4 2OHˉ + Cu2+ = Cu( H)2 ↓ - Natri hi roxit có nhi u ng d ng quan tr ng trong các ngành công nghi p ch bi n d u m , luy n nhôm, xà phòng, gi y, d t… - Natri hi roxit ư c i u ch b ng phương pháp i n phân dung d ch mu i natri clorua. C c âm c a thùng i n phân b ng s t, c c dương b ng than chì. Gi a hai c c có vách ngăn x p file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 50 of 72 Ta có các quá trình sau : c c âm, x y ra quá trình kh H2O : 2H2O + 2e = H2 + 2OHˉ c c dương, x y ra quá trình oxi hóa ion Clˉ 2Clˉ - 2e = Cl2ˉ Sơ i n phân dung d ch mu i NaCl : Phương trình i n phân dung d ch NaCl : K t qu thu ư c dung d ch NaOH có l n t p ch t NaCl. Cho dung d ch bay hơi nư c, NaCl k t tinh trư c ư c tách d n kh i dung d ch NaOH Mu i c a kim lo i natri 1. Natri clorua NaCl - NaCl là ch t r n màu tr ng, không màu, d tan trong nư c, nóng ch y 8000C. - Natri clorua là th c ăn c n thi t cho ngư i và gia súc. Ngoài ra, nó còn là nguyên li u i u ch nhi u hóa ch t quan tr ng khác, như : clo, axit clohi ric, kim lo i natri, natri hi roxit, nư c Javen… - Natri clorua ư c khai thác t nư c bi n ho c m mu i trong lòng t. 2. Natri cacbonat - Mu i natri hi ro cacbonmat NAHCO3 là ch t r n, màu tr ng, tan ít trong nư c, b n nhi t thư ng b phân hu nhi t cao : file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 51 of 72 NaHCO3 là mu i c a axit y u, không b n (axit cacbonic), tác d ng v i axit m nh : NaHCO3 + HCl = NaCl + CO2 + M t khác, NaHCO3 là mu i axit, tác d ng v i ki m : H2O NaHCO3 + NaOH = Na2CO3 + H2O Dung d ch NaHCO3 trong nư c có ph n ng ki m y u (ph n ng th y phân) : NaHCO3 + H2O HCO3ˉ + H2O NaOH + H2CO3 H2CO3 + OHˉ N u un nóng dung d ch, H2CO3 b phân h y gi i phóng khí CO2 khi n n ng b ng chuy n d ch sang phía ph i làm cho dung d ch có ph n ng ki m m nh. H2CO3 gi m, cân - Mu i natri cacbonat Na2CO3 là ch t r n màu tr ng, d tan trong nư c. nhi t thư ng (320) nó t n t i d ng mu i ng m nư c Na2CO3.10H2O. nhi t cao, mu i này m t nư c k t tinh, tr thành mu i khan Na2CO3 có nhi t nóng ch y là 8500C. Na2CO3 là mu i c a axit y u, không b n (axit cacbonic) tác d ng v i axit m nh : Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O Dung d ch Na2CO3 trong nư c có ph n ng ki m m nh ( i màu quỳ tím thành xanh, dung d ch phenolphtalein thành màu ) vì có ph n ng th y phân gi a mu i cacbonat v i nư c t o ra NaOH : Na2CO3 + H2O NaHCO3 + NaOH CO32ˉ + H2O HCO3ˉ + OHˉ Mu i NAHCO3 sinh ra trong ph n ng này l i b th y phân như ã nói trên. Mu i natri cacbonat là nguyên li u hóa h c quan tr ng s n xu t th y tinh, xà phòng và nhi u mu i khác. Trong nhà máy, dung d ch natri cacbonat dùng t y s ch d u m bám trên các chi ti t máy trư c khi sơn, m i n… Cách nh n bi t h p ch t natri Nh n bi t các h p ch t natri b ng phương pháp th màu ng n l a. Dùng dây platin s ch nhúng vào h p ch t natri (ho c natri kim lo i) r i em t trên ng n l a èn c n, ng n l a s có màu vàng. V trí c a kim lo i phân nhóm chính nhóm II trong h th ng tu n hoàn Kim lo i phân nhóm chính nhóm II có các nguyên t sau : Beri (Be), magie (Mg), canxi (Ca), stronri (Sr), bari (Ba) và ra i (Ra). Trong m i chu kỳ , nguyên t này ng li n sau kim lo i ki m (tr chu kỳ 1). Tính ch t v t lí c a kim lo i phân nhóm chính nhóm II Các kim lo i phân nhóm chính nhóm II có m t s tính ch t chung sau : - Nhi t nóng ch y...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online