On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep

Nh ng h p ch t c g i l cc ch t t y r a t ng h p cn g

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: (II) hi roxit cho dung d ch ng (II) ng (II) glixerat c trưng nên dùng nh n bi t glixerin nói riêng ho c i u ch glixerin Trong công nghi p, glixerin ư c i u ch b ng cách un nóng d u th c v t ho c m dung d ch ki m : file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm ng v t v i 2/23/2008 Page 22 of 72 Hi n nay, glixerin còn ư c t ng h p t propilen l y t khí crackinh d u m . ng d ng c a glixerin - ng d ng quan tr ng nh t c a glixerin là i u ch thu c n glixerin trinitrat. - Glixerin còn ư c dùng nhi u trong công nghi p d t, thu c da do có kh năng gi nư c làm m m da, v i..... - Cho thêm glixerin vào m c in, m c vi t, kem ánh răng… s giúp cho các s n ph m ó ch m b khô. Tr ng thái thiên nhiên c a lipit Lipit, còn g i là ch t béo (t c d u, m ng v t, th c v t) là m t trong nh ng thành ph n cơ b n c a cơ th ng v t, th c v t… ng v t, lipit t p trung nhi u nh t trong mô m . th c v t, lipit t p trung trong nhi u h t, qu … Công th c c u t o c a lipit Khi th y phân lipit (ch t béo) ngư i ta thu ư c glixerin và các axit cacboxylic (còn g i là axit béo). M t khác, khi un nóng glixerin v i các axit béo, l i thu ư c lipit. V y, lipit(ch t béo) là este c a glixerin v i các axit béo. Công th c c u t o phân t c a lipit có th vi t : Trong phân t lipit, g c rư u ph i là glixerin, g c axit béo có th khác nhau. Các axit béo là axit no ho c không no. Các axit béo no thư ng g p là : CH3 - (CH2)14 - COOH Axit panmitic CH3 - (CH2)16 - COOH Axit stearic file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 23 of 72 Tính ch t v t lí c a lipit nhi t phòng, lipit ng v t (m ), thư ng tr ng thái r n (m bò, m c u …). Lipit lo i này ch a ch y u các g c axit béo no. M t s ít lipit ng v t tr ng thái l ng( d u cá…), do thành ph n g c axit béo không no tăng lên. Lipit th c v t (d u th c v t) h u h t tr ng thái l ng (d u l c, d u d a…), do ch a ch y u g c axit béo không no. Các lipit u nh hơn nư c, không tan trong nư c, nhưng tan nhi u trong các ch t h u cơ như benzen, xăng, clorofom… Tính ch t hoá h c c a lipit 1. Ph n ng th y phân và ph n ng xà phòng hóa Tương t các este khác, tính ch t hóa h c quan tr ng nh t c a lipit là ph n ng th y phân. Có th un nóng lipit v i nư c có axit xúc tác, ho c ung nóng lipit v i nư c trong n i kín áp su t cao (25 at) và nhi t cao (220oC). Ph n ng trên có c i m thu n ngh ch. N u ung nóng ch t béo v i dung d ch ki m s thu ư c glixerin và h n h p mu i natri c a các axit béo (g i là xà phòng). Ph n ng x y ra nhanh hơn và m t chi u : 2. Ph n ng c ng hi ro (hi ro hóa lipit l ng) un nóng h n h p lipit l ng, có b t Ni xúc tác, trong n i kín và d n vào ó dòng khí hi ro có áp xu t cao s x y ra ph n ng c ng hi ro vào g c axit béo không no. Thí d : file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 24 of 72 K t qu là sau ph n ng thu ư c lipit tr ng thái r n. Phương pháp này dùng trong công nghi p ch bi n m t s d u thành m r n, ho c bơ nhân t o có giá tr s d ng cao hơn. S chuy n hoá lipit trong cơ th Ch t béo là m t trong nh ng thành ph n cơ b n trong th c ăn c a ngư i, và nó gi m t vai trò quan tr ng trong quá trình dinh dư ng. Khi b oxi hóa ch m trong cơ th , ch t béo cung c p nhi u năng lư ng hơn ch t m (protit) và ch t b t (gluxit): 1 gam ch t béo cho kho ng 38,87 kJ, trong khi ó 1 gam ch t m cho kho ng 23,41 kJ, còn 1 gam ch t b t cho kho ng 17,56 kJ. Vì ch t béo không tan trong nư c, nên chúng không th tr c ti p th m qua mao tr ng ru t i vào cơ th . Nh có men c a d ch tu và d ch tràng, ch t béo b th y phân thành glixerin và axit béo. Glixerin ư c h p th tr c ti p, còn axit béo khi tác d ng v i m t bi n thành d ng tan và cũng ư c h p th qua mao tr ng ru t vào thành ru t. ó glixerin và axit béo k t h p v i nhau. Ch t béo m i ư c t ng h p i vào máu và chuy n vào mô m . T các mô này, ch t béo l i có th i t i các mô và cơ quan khác. ây các ch t béo b th y phân và b oxi hóa ch m thành khí cacbonic và hơi nư c, ng th i gi i phóng năng lư ng cung c p cho s ho t ng c a cơ th . Khi ăn nhi u ch t béo, ho c khi ch t béo trong cơ th không ư c oxi hóa h t thì lư ng còn dư ư c tích l i thành nh ng mô m . Khái ni m v xà phòng Khi un nóng ch t béo v i dung d ch natri hi roxit (ho c v i kali hi roxit), ta thu ư c glixerin và mu i natri (ho c kali) c a các axit béo. H n h p mu i natri (ho c kali) c a các axit béo ư c g i là xà phòng. Thành ph n ch y u c a xà phòng là mu i natri c a axit panmitric C15H31 COONa và mu i natri c a axit stearic C17 H35COONa. Khái ni m v ch t t y r a t ng h p Hi n nay ngoài phương pháp th y phân d u m ng th c v t s n xu t xà phòng, ngư i ta còn t ng h p ư c nhi u ch t không ph i là mu i natri c a axit cacboxylic, nhưng có tác d ng t y r a như xà phòng. Nh ng h p ch t ó...
View Full Document

This note was uploaded on 10/17/2012 for the course CHEM 3012 taught by Professor Hookgrey during the Winter '09 term at Crichton.

Ask a homework question - tutors are online