On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep

On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep - Page 1 of 72 R u...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
R ượ u - Phenol - Amin R ượ u, phenol và amin đượ c xem là các d n xu t c a hi đ ocacbon hay là các h p ch t h u c ơ có nhóm ch c. Để nghiên c u ch ươ ng này và ch ươ ng ti ế p theo, tr ướ c h ế t chúng ta c n tìm hi u khái ni m v nhóm ch c. Nhóm ch c Ta đ ã bi ế t, r ượ u etylic có ph n ng v i natri sinh ra khí hi đ ro. Axit axetic làm đổ i màu qu tím thành đỏ , ph n ng v i natri cho khí hi đ ro, ph n ng v i baz ơ ho c oxit baz ơ cho mu i và n ướ c. T t c nh ng tính ch t hóa h c nêu trên do nhóm - OH (nhóm hi đ roxyl) trong phân t r ượ u và nhóm - COOH (nhóm cacboxyl) trong phân t axit gây ra ; ta g i nhóm – OH, nhóm – COOH là nhóm ch c. V y, nhóm ch c là nhóm nguyên t gây ra nh ng ph n ng hóa h c đặ c tr ư ng cho phân t h p ch t h u c ơ . Ngoài các nhóm ch c – OH, - COOH còn các nhóm ch c khác nh ư nhóm – NH 2 (nhóm amino), nhóm - CH = O (nhóm ch c an đ ehit)… Các h p ch t h u c ơ có th ch a m t ho c nhi u nhóm ch c trong phân t . Nh ng h p ch t ch m t nhóm ch c trong phân t đượ c g i là h p ch t đơ n ch c . Th í d : R ượ u etylic là r ượ u đơ n ch c , axit axetic là axit đơ n ch c . Đồ ng đẳ ng, đồ ng phân và danh pháp c a r ượ u etylic 1. Đồ ng đẳ ng. R ượ u etylic và các ch t đồ ng đẳ ng nh ư CH 3 OH, C 3 H 7 OH, C 4 H 9 OH… h p thành dãy đồ ng đẳ ng, có công th c chung C n H 2n+1 OH (n 1) và còn đượ c g i là dãy đồ ng đẳ ng r ượ u no đơ n ch c. 2. Đồ ng phân. Các ch t trong dãy đồ ng đẳ ng c a r ượ u etylic mà phân t có t ba nguyên t cacbon tr lên, đề u có hai lo i đồ ng phân : đồ ng phân v m ch cacbon và đồ ng phân v v trí nhóm ch c (nhóm hi đ roxyl). Th í d : - Đồ ng phân v m ch cacbon : - Đồ ng phân v v trí nhóm - OH : 3. Danh pháp Các r ượ u trong dãy đồ ng đẳ ng c a r ượ u etylic th ườ ng đượ c g i tên theo hai cách sau : a) Tên thông th ườ ng : R ượ u + Tên g c hi đ rocacbon no t ươ ng ng + ic Th í d : CH 3 – OH ; CH 3 - CH 2 - OH R ượ u metylic R ượ u etylic b) Tên qu c t ế : Tên hi đ rocacbon no t ươ ng ng + ol Th í d : CH 3 – OH ; CH 3 - CH 2 - OH Metanol Etanol Đố i v i nh ng r ượ u, trong phân t có t ba nguyên t cacbon tr lên, tên qu c t ế đượ c g i theo Page 1 of 72 2/23/2008 file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
nguyên t c sau : - Tr ướ c h ế t, ch n m ch cacbon dài nh t có ch a nhóm hi đ roxyl làm m ch chính.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 72

On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep - Page 1 of 72 R u...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online