On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep

Ph n ng tch n c t r u b c hai ho c b c ba th ng cho h

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: + 2Na → 2CH3 - ONa + H2 Natri metylat 2. Ph n ng v i axit a) V i axit bromhi ric : ung nóng rư u etylic v i axit bromhi ric (hay v i h n h p NaBr và H2SO4) ta thu ư c ch t l ng etyl bromua : Ph n ng này ch ng t trong phân t rư u có nhóm hi roxyl. b) V i axit axetic 3. Ph n ng tách nư c a) Tách nư c t m t phân t rư u. Ph n ng t o anken. Khi un nóng rư u v i dung d ch axit sunfuric c (có dư), nhi t Thí d : un nóng rư u etylic v i dung d ch axit sunfuric c (có dư) ta ư c etilen do m i phân t rư u ã m t m t phân t nư c : file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm cao, ta ư c anken. nhi t cao kho ng 1700C, 2/23/2008 Page 4 of 72 Axit sunfuric gi vai trò xúc tác và hút nư c sinh ra trong ph n ng. Ph n ng này ư c dùng ch trong phòng thí nghi m. Ph n ng tách nư c t rư u b c hai ho c b c ba, thư ng cho h n h p hai anken. Thí d : iu Trong nh ng ph n ng tương t như trên, ph n ng tách nư c tuân theo quy t c Zaixep : Nhóm – OH b tách cùng v i nguyên t H nguyên t cacbon có b c cao hơn. Vì v y buten – 2 là s n ph m chính trong ph n ng trên. b) Tách nư c t hai phân t rư u. Ph n ng t o ete. Khi ung nóng rư u (có dư) v i dung d ch axit sunfuric c, nhi t không cao, ta ư c ete. Thí d : Khi un nóng rư u etylic (có dư) v i dung d ch axit sunfuric c, nhi t không cao hơn oC, ta ư c ietyl ete vì hai phân t rư u b m t m t phân t nư c: 140 4. Ph n ng oxi hóa a) Rư u b c m t b oxi hóa b i CuO ho c dung d ch KMnO4, sinh ra an ehit (h p ch t có nhóm ch c - CH = O). Thí d : An ehit fomic b) Rư u cháy trong không khí, sinh ra CO2, H2O và t a nhi t : Thí d : i u ch rư u etylic C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O + 1374 kJ 1. Phương pháp chung : a) Hi rat hóa anken : ung nóng anken v i nư c và dùng ch t xúc tác thích h p s thu ư c rư u. Thí d : Phương pháp này ư c dùng Ph n ng hi rat hoá các ng ng phân : i u ch rư u etylic trong công nghi p. ng c a etilen x y ra d hơn etilen và có th t o ra h n h p hai rư u file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 5 of 72 S hình thành s n ph m chính ư c gi i thích theo quy t c Maccopnhicop. b) Th y phân d n xu t halogen trong dung d ch ki m un nóng d n xu t halogen v i dung d ch ki m cũng thu ư c rư u. Thí d : Phương pháp này ch dùng trong phòng thí nghi m. 2. Phương pháp sinh hóa i u ch rư u etylic : Lên men rư u Lên men rư u là phương pháp i u ch rư u etylic ã ư c bi t t trư c công nguyên và cho n nay v n là phương pháp ph bi n. Nguyên li u lên men rư u là g o, ngô, khoai, s n, r ư ng, qu chín… ó là các nguyên li u có ch a nhi u tinh b t ho c ư ng. Lên men rư u là quá trình sinh hóa ph c t p, g m nhi u giai o n, nhưng có th tóm t t như sau : Trư c h t, tinh b t b th y phân thành ư ng glucozơ nh men xúc tác : Sau ó nh m t lo i men khác, ư ng glucozơ ư c lên men và chuy n hoá thành rư u etylic, khí cacbonic : i u ch Ngày nay ngư i ta còn dùng xenlulozơ có trong g (v bào, mùn cưa…) làm nguyên li u rư u etylic. Trư c h t, b ng con ư ng hoá h c, th y phân xenlulozơ thành ư ng glucozơ, sau ó cho glucozơ lên men thành rư u : ng d ng c a rư u etylic 1. Rư u metylic - ng d ng ch y u c a rư u metylic là s n xu t an ehit fomic nguyên li u cho công nghi p ch t d o. - Rư u metylic r t c, ch m t lư ng nh xâm nh p vào cơ th cũng có th gây mù lòa, lư ng l n hơn có th gây t vong. 2. Rư u etylic - Là nguyên li u s n xu t cao su t ng h p : T rư u etylic i u ch ra buta ien –1, 3. Sau ó trùng h p buta ien –1, 3 s ư c cao su t ng h p. - Rư u etylic ư c dùng i u ch m t s h p ch t h u cơ như axit axetic, ietyl ete, etyl axetat… file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 6 of 72 - Do có kh năng hòa tan t t m t s ch t h u cơ nên rư u etylic ư c dùng pha vecni, dư c ph m, nư c hoa… - Khi cháy to nhi u nhi t nên rư u etylic còn ư c dùng làm nhiên li u, thí d cho èn c n trong phòng thí nghi m. - Trong i s ng hàng ngày, rư u etylic còn ư c dùng pha ch các lo i rư u u ng v i n ng khác nhau. C n chú ý r ng, u ng nhi u rư u r t có h i cho cơ th ; ngư i nghi n rư u có th m c b nh suy dinh dư ng, gi m th l c… Công th c c u t o c a phenol Khi thay th nguyên t hi ro trong vòng benzen c a hi rocacbon thơm b ng nhóm hi roxyl ta ư c lo i h p ch t g i là phenol : N u thay th nguyên t hi ro thơm. Thí d : m ch nhánh c a hi rocacbon thơm b ng nhóm hi roxyl, ta ư c rư u V y, phenol là nh ng h p ch t h u cơ mà phân t c a chúng có nhóm hi roxyl liên k t tr c ti p v i nguyên t cacbon c a vòng benzen. Ch t tiêu bi u và quan tr ng nh t c a các h p ch t phenol là C6H5 − OH và ta thư ng g i là phenol. Mô hình phân t phenol C6H5OH ư c trình bày hình : Tính ch t v t lí c a phenol Phenol là ch t r n, tinh th không màu, có mùi c trưng, nóng ch y 43oC. lâu ngoài không khí, phenol b oxi hóa m t ph n nên có màu h...
View Full Document

This note was uploaded on 10/17/2012 for the course CHEM 3012 taught by Professor Hookgrey during the Winter '09 term at Crichton.

Ask a homework question - tutors are online