On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep

Polymetyl metacrylat polimetyl metacrylat l ch t r n

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: O 3. Ph n ng trùng ngưng Khi b un nóng, các phân t aminoaxit có th tác d ng l n nhau : nhóm cacboxyl c a phân t này tác d ng v i nhóm amino c a phân t kia cho s n ph m có kh i lư ng phân t l n, ng th i gi i phóng nư c. Thí d : file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 32 of 72 S n ph m t o ra có tên là polipeptit. Ph n ng trên ư c g i là ph n ng trùng ngưng. ng d ng c a aminoaxit Aminoaxit ư c coi là ch t cơ s xây d ng nên các ch t protit trong cơ th ng v t và th c v t. Nhi u aminoaxit ư c dùng trong y h c ch a b nh, làm th c ăn nuôi cơ th ngư i b nh. Mu i natri c a axit glutamic (thư ng ư c g i là mì chính hay b t ng t) ư c dùng làm gia v cho th c ăn. M t s aminoaxit ư c dùng làm nguyên li u s n xu t tơ t ng h p. Tr ng thái thiên nhiên c a protit Protit có trong t t c các cơ th ng v t và th c v t. c bi t cơ th ngư i và ng v t ch a nhi u protit nh t. Các ch t protit có trong b p th t, xương, t bào th n kinh, máu, s a, lòng tr ng tr ng, da, lông, móng, s ng… và trong h t th c v t. Protit còn có trong cơ th vi khu n, siêu vi trùng gây b nh. B n ch t c a các men xúc tác cũng chính là protit. C u t o c a protit 1. Thành ph n nguyên t Các protit u ch a cacbon, hi ro, oxi và nitơ (hàm lư ng nitơ trong các protit thư ng ít thay i, trung bình kho ng 16%). Ngoài ra có protit còn ch a lưu huỳ nh, photpho (như cadein c a s a), s t (hemoglobin c a máu), iot v.v… 2. C u t o Kh i lư ng phân t c a protit r t l n, có th t vài v n n vài tri u ơn v cacbon. Khi th y phân protit n cùng, thu ư c h n h p trên 20 aminoaxit khác nhau. Khi th c hi n ph n ng trùng ngưng các aminoaxit trên, thu ư c ch t polipeptit có m t s tính ch t g n gi ng protit. Do ó có th coi phân t protit g m các m ch dài (các chu i) poliopeptit h p thành. Tính ch t c a protit 1. Ph n ng th y phân Khi un nóng protit trong dung d ch axit ho c ki m, ho c nh tác d ng c a men protit b th y phân thành các chu i polipeptit, cu i cùng thành các aminoaxit : file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm nhi t thư ng, 2/23/2008 Page 33 of 72 2. S ông t M t s protit tan trong nư c t o thành dung d ch keo, khi un nóng b k t t a. S k t t a protit b ng nhi t ư c g i là s ông t . Ví d : Lòng tr ng tr ng b ông l i khi lu c tr ng, riêu cua n i lên khi n u canh cua.... 3. Ph n ng màu Protit cho m t s ph n ng màu c trưng. Ví d : Cho axit nitric m c vào dung d ch lòng tr ng tr ng (dung d ch anbumin) và un nóng th y xu t hi n màu vàng ; cho ng (II) hi roxit vào dung d ch lòng tr ng tr ng th y màu tím xanh.... S chuy n hoá protit trong cơ th Trong b máy tiêu hoá, nh tác d ng c a các ch t men (men pepxin trong d ch c a d dày và men tripxin trong d ch t y) protit b phân hu thành các aminoaxit .Aminoaxit ư c h p th vào máu qua các mao tr ng ru t, và sau ó ư c chuy n t i các mô và các t bào c a cơ th . M t ph n cơ b n các aminoaxit ó ư c dùng t o ra protit cho cơ th ngư i. Ph n aminoaxit còn l i b oxi hóa cung c p năng lư ng cho cơ th ho t ng. S n ph m cu i cùng c a s oxi hóa aminoaxit trong cơ th là khí cacbonic, nư c, amoniac. Amoniac chuy n hoá thành ure (H2N)2C = O và cơ th th i ure ra ngoài qua ư ng nư c ti u. nh nghĩa polime Nh ng h p ch t có kh i lư ng phân t r t l n (thư ng t hàng ngàn t i hàng tri u ơn v cacbon) do nhi u m t xích liên k t v i nhau ư c g i là h p ch t cao phân t hay polime. Thí d : Cao su thiên nhiên, tinh b t xenlulozơ,… là nh ng polime thiên nhiên. Cao su buna, polietilen, polivinyl clorua là nh ng polime t ng h p. C u trúc c a polime Các phân t polime thiên nhiên và t ng h p có th có ba d ng c u trúc sau: - D ng m ch th ng (m ch không phân nhánh). Thí d : polietilen, polivinyl clorua, xenlulozơ… - D ng phân nhánh. Thí d : amilopectin c a tinh b t. - D ng m ng không gian. Thí d : cao su lưu hoá. Các m ch th ng trong cao su lưu hóa g n v i nhau b i nh ng “c u n i” –S - S - Tính ch t c a polime 1. Tính ch t v t lí Các polime không bay hơi, do kh i lư ng phân t l n và l c liên k t gi a các phân t l n. Chúng không có nhi t nóng ch y xác nh, do m t polime là h n h p c a nhi u phân t có kh i lư ng phân t khác nhau. Các polime khó b hòa tan trong các ch t h u cơ. Có polime không file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 34 of 72 b hoà tan trong b t kỳ ch t nào. Thí d : Teflon (- CF2 - CF2 -)n. M t s polime có c u trúc m ch th ng thư ng có tính àn h i (cao su), có tính m m m i và dai (tơ capron). Nh ng polime có c u trúc m ng không gian thư ng có tính b n cơ h c cao, ch u ư c ma sát va ch m. Thí d : nh a bakelit ( phenolfoma ehit). M t s polime có tính cách i n, cách nhi t…Thí d : polietilen, polyvinyl clrorua, nh a bakelit… 2. Tính ch t hóa h c. Nhi u polime có tính ch t b n v ng v i tác d ng c a axit, bazơ, ch...
View Full Document

This note was uploaded on 10/17/2012 for the course CHEM 3012 taught by Professor Hookgrey during the Winter '09 term at Crichton.

Ask a homework question - tutors are online