On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep

Th d h cooh naoh h coona h2o natri fomiat d ph n

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: h7777.htm 2/23/2008 Page 13 of 72 Phương pháp chung là oxi hóa rư u b c m t b ng oxi không khí d: Phương pháp riêng ng nhi t cao, có ch t xúc tác. Thí i u ch an ehit là c ng nư c và axetilen nh ch t xúc tác HgSO4 : ng và danh pháp c a axit axetic 1. ng ng Axit axetic và các ch t ng ng H - COOH, C2H5 - COOH, C3H7 - COOH v.v… h p thành dãy ng ng, có công th c chung CnH2n+1COOH (n ≥ 0) và còn ư c g i là dãy ng ng c a axit cacboxylic no ơn ch c. Axit cacboxylic no ơn ch c là nh ng h p ch t h u cơ mà phân t có m t nhóm cacboxyl (- COOH) liên k t v i g c hi rocacbon no. Mô hình phân t axit axetic ư c trình bày trong hình bên. 2. Danh pháp a) Tên thông thư ng : T ên thông thư ng c a axit cacboxylic là tên có liên quan n ngu n g c tìm ra chúng. b) Tên qu c t : Tên qu c t c a axit cacboxylic ư c g i theo trình t sau : Axit + tên qu c t c a hi rocacbon no tương ng (g m c nguyên t cacbon c a nhóm – COOH) + oic B ng. TÊN G I C A M T S AXIT CACBOXYLIC NO ƠN CH C Công th c H - COOH CH3 - COOH Tên thông thư ng Axit fomic Axit axetic Tên qu c t Axit metanoic Axit etanoic CH3 - CH2 - COOH Axit propionic Axit propanoic CH3 - CH2 - CH2 - COOH Axit n - butiric Axit butanoic Axit iso - butiric Axit 2 - metylpropanoic Tính ch t v t lí c a axit axetic Các axit trong dãy ng ng c a axit axetic u là nh ng ch t l ng ho c ch t r n. Nhi t sôi c a axit cao hơn h n nhi t sôi c a rư u có cùng s nguyên t cacbon, do hai phân t axit liên k t v i nhau b i hai liên k t hi ro và liên k t hi ro c a axit b n hơn c a rư u : Thí d : Nhi t sôi c a axit axetic là 1180C, c a rư u etylic là 78,30C. Ba axit file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm ng u dãy ng 2/23/2008 Page 14 of 72 ng tan vô h n trong nư c, các axit ti p theo ch tan có h n. Tính ch t hoá h c c a axit axetic Ph n ng hóa h c c a axit cacboxylic x y ra ch y u nhóm cacboxyl. ó là ph n ng th nguyên t hi ro c a nhóm –COOH (tính axit), ph n ng th c nhóm hi roxyl c a nhóm –COOH (ph n ng este hóa). 1. Tính axit Các axit trong dãy ng ng c a axit axetic có y tính ch t c a axit y u. a) S i n li : Trong nư c, axit cacboxylic i n li thành ion, i màu quỳ tím thành . Thí d : CH3 - COOH CH3 - COOˉ + H+ S i n li này ch ng t r ng, do nh hư ng c a nhóm cacbonyl ( ) nên nguyên t hi ro trong nhóm cacboxyl c a axit linh ng hơn nguyên t hi ro trong nhóm hi roxyl c a rư u. Nhưng kh năng i n li c a axit cacboxylic còn y u, chúng là nh ng axit y u. b) Ph n ng v i kim lo i : Dung d ch axit cacboxylic tác d ng v i nh ng kim lo i có tính kh m nh u gi i phóng hi ro và t o mu i. Thí d : 2CH3 - COOH + Mg → (CH3 - COO)2Mg + H2 Magie axetat c) Ph n ng v i bazơ và oxit bazơ : Dung d ch axit cacboxylic ph n ng v i bazơ ho c oxit bazơ cho mu i và nư c. Thí d : H - COOH + NaOH → H - COONa + H2O Natri fomiat d) Ph n ng v i mu i : Khi ph n ng v i mu i c a axit y u hơn, ho c d bay hơi, axit cacboxylic y ư c các axit ó ra và t o thành mu i m i. Thí d : 2CH3 - COOH + CaCO3 → (CH3 - COO)2Ca + H2O + CO2 u Canxi axetat 2. Ph n ng v i rư u (ph n ng este hóa) Khi un nóng axit cacboxylic v i rư u, có axit sunfuric Ph n ng này ư c g i là ph n ng este hóa. Thí d : c xúc tác, s thu ư c s n ph m là este. c i m c a ph n ng este hóa là thu n ngh ch. Mu n cân b ng chuy n d ch sang phía t o thành etyl axetat c n cho dư m t trong hai ch t u (rư u etylic ho c axit axetic), ng th i chưng c t l y ngay etyl axetat ra kh i h n h p ph n ng. Ngoài vai trò xúc tác, axit sunfuric c còn có tác d ng hút nư c sinh ra chuy n d ch cân b ng sang phía t o thành este. i u ch axit axetic 1. Lên men gi m file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 15 of 72 Phương pháp c i n i u ch axit axetic là lên men gi m, t c là oxi hóa rư u etylic b ng oxi không khí, có m t men gi m thành axit axetic (men gi m ư c sinh ra b i vi khu n Mycoderma aceti. Vi khu n này c n không khí s ng và khi ti p xúc v i rư u ã ti t ra ch t men oxi hóa rư u thành axit axetic). i u ki n thu n l i cho s lên men gi m là : rư u o, nhi t oC, rư u và men gi m không quá 10 25-30 ư c ti p xúc nhi u v i không khí. - Theo phương pháp c a Pastơ (Pasteur), rư u loãng ư c ch a trong thùng v a r ng v a nông, rư u ư c rót d n xu ng t i áy thùng kh i v l p váng men giám phía trên. - Theo phương pháp c a Sutxenbac (Schutzenbach), ngư i ta cho rư u loãng ch y ch m t trên xu ng qua l p v bào có t m men gi m. ng th i không khí ư c th i ngư c t phía dư i lên. Phương pháp này cho hi u su t cao hơn phương pháp c a Pasteur. - Nhân dân ta thư ng làm gi m ăn b ng cách lên men gi m dung d ch rư u loãng, ng trong li n s , ch u sành,… Sau m t vài tháng, rư u loãng bi n thành gi m. Có th thay dung d ch rư u loãng b ng nư c mía, nư c m t… Trong trư ng h p này, các ch t ư...
View Full Document

This note was uploaded on 10/17/2012 for the course CHEM 3012 taught by Professor Hookgrey during the Winter '09 term at Crichton.

Ask a homework question - tutors are online