On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep

Tnh ch t ho h c c a axit cacboxylic do c nhm cacboxyl

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ng ư c lên men thành rư u, sau ó thành gi m. Mu n mau ư c gi m ăn, nên l y m t tí men gi m ã có s n, th vào nguyên li u ang lên men. file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 16 of 72 Mu n gi m ăn có mùi v h p d n ngư i ta thư ng cho thêm qu chín như chu i, v i, d a… 2. Chưng g Trong công nghi p ngư i ta chưng g trong n i kín nhi t kho ng 400-500oC . Các ch t thu ư c sau khi làm l nh là : h c ín (l ng xu ng áy) và h n h p l ng g m nư c, axit axetic, rư u metylic và axeton CH3 - CO - CH3. Axit axetic ư c tách ra thành d ng tinh khi t b ng phương pháp hóa h c và chưng c t. Cho h n h p l ng tác d ng v i vôi tôi bi n axit axetic thành mu i canxi axetat. Sau ó em chưng c t tách l y axeton và rư u metylic. Mu i canxi axetat còn l i ư c un nóng v i axit sunfuric. Sau ó em chưng c t tách axit axetic ra kh i k t t a canxi sunfat. 3. T ng h p t axetilen Phương pháp hi n i i u ch axit axetic là t ng h p t axetilen. Cho axetilen c ng nư c, dùng mu i th y ngân (HgSO4 ho c HgCl2) làm ch t xúc tác, t o thành an ehit axetic. Sau ó, oxi hóa an ehit axetic b ng oxi không khí, có ch t xúc tác là mu i mangan axetat: Quá trình t ng h p axit axetic trong công nghi p ư c th c hi n qua nhi u công o n. kho ng 80oC) i - Tháp h p nư c : D n axetilen và dung d ch xúc tác trong nư c nóng ( nhi t vào tháp h p nư c theo hư ng t áy i lên (theo nguyên t c cùng chi u). An ehit axetic ư c t o thành t i tháp này. - Tháp r a : An ehit sinh ra còn l n axetilen ư c d n sang áy tháp r a. H n h p khí i t áy lên nh tháp r a, còn nư c ư c tư i t trên xu ng theo nguyên t c ngư c chi u. Axetilen không tan trong nư c s bay lên và ư c thu h i. An ehit tan trong nư c, t o thành dung d ch an ehit. - Tháp chưng c t : Dung d ch an ehit axetic ư c d n sang tháp chưng c t tách an ehit ra kh i nư c. - Tháp oxi hóa : D n khí an ehit axetic và oxi (ho c không khí) sang tháp oxi hóa theo hư ng t áy i lên. Dung d ch ch t xúc tác (mangan axetat) ch y t phía trên xu ng theo nguyên t c ngư c chi u. T i tháp này, an ehit axetic ư c oxi hóa thành axit axetic. Tách axit ra kh i ch t xúc tác b ng phương pháp chưng c t và tinh ch ti p s thu ư c axit axetic. ng d ng c a axit axetic file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 17 of 72 1. Axit axetic - Axit axetic ư c dùng i u ch m t s mu i axetat kim lo i dùng làm ch t c m màu trong công nghi p nhu m (như nhôm axetat, s t axetat, crom axetat), làm nguyên li u s n xu t b t sơn (như ng axetat, chì axetat). - Axit axetic là m t trong nh ng nguyên li u i u ch xenlulozơ axetat dùng cho công nghi p s n xu t tơ nhân t o, phim không cháy. - Axit axetic còn ư c dùng i u ch m t s este làm ch t thơm (xem bài este) làm thu c ch a b nh (aspirin). - Dung d ch axit axetic 2 - 5% (s n ph m c a quá trình lên men gi m t rư u etylic, ư ng, m t…) ư c dùng làm gi m ăn. 2. Axit panmitic và stearic Mu i natri c a axit panmitic n - C15 H31COOH và stearic n - C17 H35 COOH ư c dùng làm xà phòng. nh nghĩa axit cacboxylic Axitcaboxylic không no ơn ch c là nh ng h p ch t h u cơ mà phân t có m t nhóm cacboxyl liên k t v i g c hi rocacbon không no (có liên k t ôi ho c ba). Tiêu bi u và quan tr ng nh t là nh ng axit có m t liên k t ôi trong phân t . Thí d : CH2 = CH - COOH axit acrylic CH3 - (CH2)7 - CH = CH - (CH2)7 - COOH axit oleic Công th c chung c a các axit trong dãy ng ng này là CnH2n - 1 COOH (n ≥ 2). Tính ch t hoá h c c a axit cacboxylic Do có nhóm cacboxyl và g c hi rocacbon không no trong phân t nên các axit acrylic, metacrylic và oleic có y tính ch t c a m t axit và tính ch t c a hi rocacbon không no. 1. Tính axit. Tương t các axit cacboxylic no ơn ch c, trong dung d ch nư c, các axit cacboxylic không no ơn ch c cũng i n li thành ion H+ và anion g c axit. Các axit cacboxylic không no tác d ng v i kim lo i có tính kh m nh gi i phóng hi ro, tác d ng v i bazơ và oxit bazơ t o thành mu i và nư c, ph n ng v i rư u cho este. 2. Ph n ng c ng Tương t hi rocacbon không no, các axit cacboxylic không no ơn ch c có ph n ng c ng v i halogen, v i axit halogenhi ric, v i hi ro có ch t xúc tác. Thí d : CH2 = CH - COOH + Br2 → CH2Br – CHBr – COOH Axit 2, 3 - ibrompropionic 3. Ph n ng trùng h p file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 18 of 72 Tương t anken, các axit cacboxylic không no ơn ch c có liên k t ôi d dàng tham gia ph n ng trùng h p t o thành h p ch t cao phân t . Thí d : ng d ng c a axit cacboxylic không no ơn ch c 1. Các s n ph m trùng h p axit acrylic và axit metacrylic, c bi t các este c a chúng, có nhi u ng d ng trong công nghi p. áng chú ý hơn c là polimetyl metacrylat. S n ph m này ư c g i là th y tinh h u cơ. Nó r t c ng, không giòn và trong su t. Polimetyl metacrylat ư c dùng ch t o lăng kính, th u kính, v t li u cho k thu t laze, làm răng gi … 2. Axit oleic có trong thành ph n d...
View Full Document

This note was uploaded on 10/17/2012 for the course CHEM 3012 taught by Professor Hookgrey during the Winter '09 term at Crichton.

Ask a homework question - tutors are online