On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep

Tnh ch t v t l c a glixerin glixerin l ch t l ng snh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: u m ng v t, th c v t và ư c dùng s n xu t xà phòng. M i liên quan gi a hi rocacbon, rư u, an ehit và axit cacboxylic Ta bi t r ng, t hi rocacbon có th i u ch ra d n xu t halogen c a hi rocacbon, th y phân d n su t halogen cho rư u. Sau ó, oxi hóa rư u b c m t thành an ehit, ti p t c oxi hóa an ehit s thu ư c axit cacboxylic. Ta có th trình bày m i liên quan ó b ng sơ t ng quát sau : Ngư c l i, an ehit c ng hi ro có ch t xúc tác l i cho rư u b c m t, rư u ph n ng v i axit halogenhi ric cho d n xu t halogen : Như v y, t ch c h u cơ này chúng ta có th ng chung gian. i u ch ra ch c h u cơ khác qua m t hay nhi u ph n Este Este là s n ph m c a ph n ng este hóa gi a axit h u cơ ho c axit vô cơ v i rư u. Thí d : Công th c c u t o và danh pháp c a este file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 19 of 72 1. Công th c c u t o Este c a axit cacboxylic ơn ch c và rư u ơn ch c có công th c c u t o chung : G c R và R1 có th gi ng nhau ho c khác nhau, có th là g c hi rocacbon no ho c không no. Công th c chung c a este gi a axit cacboxylic no ơn ch c và rư u no ơn ch c là CnH2n O2 (n ≥ 2). 2. Danh pháp Tên thông thư ng c a este ư c g i như sau : Tên g c hi rocacbon c a rư u + tên g c axit có uôi at Thí d : H - COO - CH3 Metyl fomiat CH3 - COO - CH3 Metyl axetat CH3 - COO - C2H5 Etyl axetat CH3 - CH2 - COO - C2H5 Etyl propionat Tính ch t v t lí c a este Este c a axit cacboxylic thư ng là nh ng ch t l ng d bay hơi. Este sôi nhi t th p hơn so v i các axit cacboxylic t o nên este ó, do không có liên k t hi ro gi a các phân t este. Các este u nh hơn nư c, r t ít tan trong nư c. c i m c a este là có mùi thơm d ch u, gi ng mùi qu chín. Thí d : Etyl fomiat có mùi qu táo, isoamyl axetat có mùi chu i chín, amyl propionat có mùi d a chín… Tính ch t hoá h c c a este Tính ch t hoá h c quan tr ng nh t c a este là ph n ng th y phân (ph n ng v i nư c). Quá trình th y phân ư c th c hi n trong dung d ch axit ho c bazơ. Trong dung d ch axit : un nóng este v i nư c, có axit vô cơ xúc tác, ph n ng t o ra axit cacboxylic và rư u. Nhưng cũng trong i u ki n ó, axit cacboxylic và rư u l i ph n ng v i nhau cho este. Thí d : Ph n ng theo chi u t trái sang ph i là ph n ng th y phân este, ph n ng theo chi u t ph i sang trái là ph n ng este hóa. V y ph n ng th y phân este trong dung d ch axit là ph n ng thu n ngh ch. Trong dung d ch bazơ : ung nóng este trong dung d ch natri hi roxit, ph n ng t o mu i c a axit cacboxylic và rư u. Thí d : file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 20 of 72 ó là ph n ng không thu n ngh ch, vì không còn axit cacboxylic ph n ng v i rư u Ph n ng này còn ư c g i là ph n ng xà phòng hóa. t o l i este. i u ch este Có nhi u phương pháp i u ch este, nhưng phương pháp thông d ng nh t là dùng ph n ng este hóa gi a rư u v i axit cacboxylic. ng d ng c a este Trong công nghi p th c ph m, m t s este có mùi thơm hoa qu không c, ư c dùng tăng thêm hương v cho bánh k o, nư c gi i khát… Trong công nghi p m ph m, m t s este có mùi thơm h p d n ư c pha vào nư c hoa, xà phòng thơm, kem bôi da… Nhi u este có kh năng hòa tan t t nhi u ch t h u cơ nên ư c dùng pha sơn. M t s este là nguyên li u s n xu t s i t ng h p. Th y phân h u cơ… Khái ni m v h p ch t h u cơ có nhi u nhóm ch c Nh ng h p ch t h u cơ trong phân t có t hai nhóm ch c tr lên là nh ng h p ch t có nhi u nhóm ch c. N u h p ch t trong phân t có hai hay nhi u nhóm ch c gi ng nhau, ta g i là h p ch t a ch c. Thí d : HOCH2 - CHOH - CH2OH Glixerin HOOC - (CH2)4 - COOH Axit a ipic H2N - (CH2)6 - NH2 Hexametylen iamin H2N - CH2 - COOH Axit aminoaxetic Nh ng h p ch t trong phân t có hai hay nhi u nhóm ch c không gi ng nhau ư c g i là ch t t p ch c. Thí d : HOCH2 - (CHOH)4 - CH = O Glucozơ Công th c c u t o c a glixerin Grixerin là rư u a ch c, có công th c phân t C3H8O3 và công th c c u t o : ho c vi t dư i d ng thu g n là : HOCH2-CHOH-CH2OH T khái ni m v rư u ơn ch c và rư u a ch c ta có nh nghĩa v rư u : R ư u là nh ng h p ch t h u cơ mà phân t có m t hay nhi u nhóm hi roxyl liên k t v i g c hi rocacbon. Tính ch t v t lí c a glixerin Glixerin là ch t l ng sánh, không màu, có v ng t, tan nhi u trong nư c. Tính ch t hoá h c c a glixerin file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 21 of 72 1. Ph n ng v i natri Tương t rư u no ơn ch c, glixerin ph n ng v i natri gi i phóng hi ro : 2. Ph n ng v i axit (ph n ng este hóa) Tương t rư u no ơn ch c, glixerin ph n ng ư c v i nhi u axit vô cơ và h u cơ cho este. Ví d : 3. Ph n ng v i ng (II) hi rotxit Khác v i rư u no ơn ch c, glixerin ph n ng ư c v i glixerat màu xanh lam, trong su t. Ph n ng x y ra r t d dàng, cho màu xanh rư u a ch c nói chung. ng...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online