On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep

Htm 2232008 page 27 of 72 100c 100ml n c ho tan c 179g

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ư c g i là các ch t t y r a t ng h p (còn g i là b t gi t t ng h p hay xà phòng b t). Thí d : Mu i natri c a axit o exylbenzensunfonic C12 H25 - C6H4 - SO3Na. Axit o exylbenzensunfonic C12 H25 - C6H4 -SO3H ư c t ng h p t các s n ph m d u m , sau ó cho axit này ph n ng v i Na2CO3 ư c mu i natri c a nó. 2C12H25 - C6H4 - SO3H + Na2CO3 → 2C12 H25 - C6H4 - SO3Na + H2O + CO2 Tác d ng t y r a c a xà phòng và c a ch t t y r a t ng h p Xà phòng và ch t t y r a t ng h p có tính ch t ho t ng b m t cao. Chúng có tác d ng làm gi m s c căng b m t c a các v t b n d u m bám trên da, v i.... do ó v t b n d u m ư c phân chia thành nhi u ph n nh hơn và ư c phân tán vào nư c. Ngư i ta ã s d ng kh năng ó c a xà phòng và ch t t y r a t ng h p vào m c ích gi t r a. Không nên dùng xà phòng gi t r a trong nư c c ng (nư c c ng là nư c có ch a các ion Ca2+, Mg2+ … ), vì ph n l n xà phòng s m t tác d ng do k t t a dư i d ng mu i panmitat ho c stearat canxi và magie. file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 25 of 72 Ưu i m c a b t gi t t ng h p là có th gi t r a ngay c trong nư c c ng. N u xà phòng. Mu n i u ch xà phòng, ngư i ta un nóng ch t béo v i dung d ch ki m trong thùng l n. H n h p các mu i natri (xà phòng) sinh ra tr ng thái keo. Mu n tách xà phòng ra kh i h n h p nư c và glixerin ph i cho thêm mu i ăn vào dung d ch . Xà phòng natri r t ít tan trong nư c mu i, vì v y chúng s n i lên thành m t l p ông c phía trên. Sau ó em tháo riêng ra, ngu i, ép cho r n và c t thành bánh. Có th cho thêm ch t màu (không c) ho c ch t thơm trư c khi ép và óng thành bánh. Trong nhà máy i u ch xà phòng còn có công o n tách và i u ch glixerin. Sau khi tách xà phòng dung d ch còn l i có ch a glixerin, mu i ăn, và các t p ch t khác. Có th s lí b ng phương pháp hóa h c trư c làm k t t a t p ch t, l c r i em chưng c t dư i áp xu t th p. Khi dung d ch ã m c, dùng máy li tâm thu h i mu i ăn, ti p t c c t phân o n thu l y glixerin. Gluxit Gluxit là nh ng h p ch t h u cơ t p ch c, có ch a nhi u nhóm hi roxyl (- OH) và có nhóm cacbonyl ( ) trong phân t . Gluxit bao g m nhi u lo i khác nhau, quan tr ng nh t là các lo i sau ây: - Monosaccarit là lo i gluxit ơn gi n nh t, ch t tiêu bi u là glucozơ. - isaccarit là lo i gluxit có c u t o ph c t p hơn, khi th y phân cho 2 phân t monosaccarit. Ch t tiêu bi u quan tr ng c a lo i này là saccarozơ. - Polisaccarit là lo i gluxit có c u t o r t ph c t p, kh i lư ng phân t r t l n, khi th y phân cho r t nhi u phân t monosaccarit. Có ch t tiêu bi u quan tr ng là tinh b t và xenlulozơ. Ta l n lư t kh o sát các ch t tiêu bi u và quan tr ng ó. Tr ng thái t nhiên c a glucozơ Glucozơ có trong h u h t các b ph n c a cơ th th c v t : hoa, qu , r , thân, lá và nhi u nh t là trong qu chín ( c bi t trong qu nho chín). Trong m t ong có trên 30% glucozơ. Trong máu ngư i luôn ch a m t t l glucozơ không i là 0,1%. Tính ch t v t lí c a glucozơ Glucozơ là ch t r n, không màu, nóng ch y 1460C, tan nhi u trong nư c và có v ng t. kém ư ng mía (b ng kho ng 0,6 l n ng t ư ng mía). ng t Công th c c u t o c a glucozơ Glucozơ có công th c phân t C6H12 O6. Các k t qu th c nghi m cho th y phân t glucozơ có năm nhóm hi roxyl, m t nhóm ch a an ehit và có m ch cacbon không phân nhánh. V y glucozơ có công th c c u t o : HOCH2 - CHOH - CHOH - CHOH - CHOH - CH = O ho c vi t thu g n HOCH2 - (CHOH)4 - CH = O Glucozơ là h p ch t t p ch c, có c u t o c a rư u a ch c và an ehit ơn ch c. Tính ch t hoá h c c a glucozơ Glucozơ có y tính ch t hoá h c c a rư u a ch c và an ehit ơn ch c. 1. Tính ch t rư u a ch c a. Glucozơ ph n ng v i Cu(OH)2 nhi t phòng cho dung d ch màu xanh lam. file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 26 of 72 b. Glucozơ có th t o ra este ch a năm g c axit trong phân t . Ví d : Este ch a năm g c axit axetic 2. Tính ch t an ehit a. Glucozơ b oxi hoá b i Ag2O trong dung d ch amoniac cho b c kim lo i (ph n ng tráng gương) : Ho c b oxi hoá b i Cu(OH)2 khi un nóng cho Cu2O k t t a màu Hai ph n ng này x y ra d dàng nên ư c dùng b. Glucozơ b kh b i hi ro cho rư u a ch c : g ch. nh n bi t glucozơ. 3. Ph n ng lên men rư u Nh xúc tác men, dung d ch glucozơ lên men và chuy n thành rư u etylic. ng d ng và i u ch glucozơ Glucozơ là th c ăn có giá tr cho ngư i. Trong y h c dùng làm thu c tăng l c (huy t thanh glucozơ) cho ngư i b nh, vì glucozơ d ư c tiêu hoá và cung c p nhi u năng lư ng cho cơ th . Glucozơ là nguyên li u t ng h p vitamin C. Trong công nghi p, glucozơ ư c dùng tráng gương, tráng ru t phích (bình thu ). Glucozơ ư c i u ch b ng cách th y phân tinh b t nh axit vô cơ xúc tác. ng phân c a glucozơ : fructozơ Fructozơ có công th c phân t C6H12 O6 và công th c c u t...
View Full Document

This note was uploaded on 10/17/2012 for the course CHEM 3012 taught by Professor Hookgrey during the Winter '09 term at Crichton.

Ask a homework question - tutors are online