On tap ly thuyet hoa thi tot nghiep

I u ch m t s h p ch t s t ii a s t ii hi roxit feoh2

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ó c u t o m ng l p phương tâm di n, m t electron t do tương i l n. Do v y nhôm có kh năng d n i n và nhi t t t. d n i n b ng 2/3 ng, nhưng nhôm nh hơn ng 3 l n. dn nhi t c a nhôm hơn s t 3 l n. Tính ch t hoá h c c a nhôm Trong dãy i n hoá, nhôm ng li n sau các kim lo i ki m và kim lo i ki m th , nên nhôm là kim lo i có tính kh m nh, nó b oxi hóa d dàng thành ion Al3+ Al – 3e = Al3+ Tính ch t kh m nh c a nhôm ư c th hi n qua m t s ph n ng hóa h c dư i ây. 1. Tác d ng v i phi kim : Al tác d ng tr c ti p và m nh v i nhi u phi kim O, Cl, S… Trong các ph n ng này Al ã kh các nguyên t phi kim thành ion âm. Thí d : t b t nhôm, nó cháy sáng trong không khí, to nhi u nhi t, t o b t tr ng là nhôm oxit (hình v ). 4Al + 3O2 = 2Al2O3 + Q 2. Tác d ng v i axit Al kh d dàng v i ion H+ trong dung d ch axit, như HCl, H2SO4 loãng thành hi ro t do : 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 2Al + 6H+ = 2Al3+ + 3H2 Al không tác d ng v i dung d ch axit HNO3 và H2SO4 c, ngu i. Vì v y ngư i ta có th dùng các thùng b ng nhôm chuyên tr nh ng axit c và ngu i nói trên. Al tác d ng m nh v i dung d ch axit HNO3 loãng và H2SO4 c, nóng. Trong các ph n ng này, Al kh N+5 ho c S+6 xu ng s oxi hóa th p file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 57 of 72 h ơn . Thí d : 3. Tác d ng v i oxit kim lo i nhi t cao Al kh ư c nhi u ion kim lo i trong oxit thành kim lo i t do. Thí d : Ph n ng c a Al v i các oxit kim lo i g i là ph n ng nhi t nhôm. Nhi t lư ng do ph n ng t a ra làm nóng ch y các s n ph m. 4. Tác d ng v i nư c V t b ng nhôm không tác d ng v i nư c b t kì nhi t nào là vì trên b m t c a nhôm ư c ph -5mm), b n và m n, không cho nư c và khí th m qua. kín m t l p Al2O3 r t m ng (không dày hơn 10 N u phá b l p v b o v , nhôm kh ư c nư c nhi t thư ng : 2Al + 6H2O = 2Al(OH)3↓ + 3H2 Ph n ng trên s nhanh chóng d ng l i vì Al(OH)3 là ch t r n, không tan trong nư c, là l p b o v không cho Al ti p xúc v i nư c. Tóm l i, Al là ch t kh khá m nh, (d b oxi hóa ), tuy v y nó b n trong không khí vì có l p b o v là Al2O3, b n trong nư c vì có l p b o v là Al(OH)3. . ng d ng c a nhôm Nhôm là kim lo i ư c s d ng r ng rãi (sau s t) trong nhi u ngành kinh t qu c dân và i s ng thư ng ngày. Nh ng ng d ng c a nhôm có liên quan ch t ch v i tính ch t v t lí và hóa h c c a nhôm. Nhôm và h p kim nhôm có c tính nh và b n i v i không khí và nư c, ư c dùng làm v t li u ch t o máy bay, ôtô, tên l a, t u vũ tr . Nhôm và h p kim nhôm có màu tr ng b c, p ư c dùng xây d ng nhà c a và trang trí n i th t. file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 58 of 72 Nhôm có tính d n i n và nhi t t t, ư c dùng làm dây cáp d n i n cao th thay cho ng và kim lo i t ti n. Nhôm dùng ch t o thi t b trao i nhi t, các d ng c un n u, v a có v p v a b n, ti t ki m năng lư ng. Gi y nhôm dùng bao gói th c ph m, các lo i bánh k o, không gây c h i cho s c kho con ngư i. Nhôm là kim lo i có tính kh khá m nh, b t nhôm dùng ch t o h n h p tecmit (h n h p tecmit là h n h p g m b t nhôm và b t oxi s t t (Fe3O4), khi cháy t o ra nhi t t 2300 - 2700oC) hàn kim lo i, i u ch m t s kim lo i trong phòng thí nghi m. Nhôm oxit Al2O3 Nhôm oxit là ch t r n, màu tr ng, không tan và không tác d ng v i nư c. Nóng ch y cao (trên 2000oC) Trong v Qu t, Al2O3 t n t i dư i d ng sau : nhi t rt - Tinh th Al2O3 khan là nh ng á quý, r t c ng, ph n x ánh sáng t t và có màu s c p : corin on là tinh th Al2O3 trong su t, không màu ; rubi (h ng ng c) màu , saphia màu xanh, chúng là nh ng tinh th Al2O3 có l n d u v t c a nh ng oxit kim lo i khác nhau. - Qu ng nhôm là Al2O3 không nguyên ch t V tính ch t hóa h c : 1. Al2O3 là h p ch t r t b n. Nhôm tác d ng v i oxi t o ra nhôm oxit là h p ch t ion, ph n ng to r t nhi t. i u này cho th y : - Al2O3 là h p ch t ion r t b n v ng, nóng ch y nhi t trên 2000oC mà không b phân h y. - S kh Al2O3 có nhôm t do là r t khó khăn (không th dùng nh ng ch t kh thông thư ng như H2, C, CO b t kì nhi t nào). 2. Al2O3 là h p ch t lư ng tính - Khi tác d ng v i axit m nh, Al2O3 có tính ch t c a oxit bazơ : Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O - Khi tác d ng v i bazơ m nh, Al2O3 có tính ch t c a oxit axit : Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O natri aluminat Tinh th nhôm oxit không màu ho c có màu, m t ph n dùng làm n trang, m t ph n dùng ch t o các chi ti t trong các ngành kĩ thu t chính xác, như chân kính ng h , máy phát laze.. Nhôm oxit l n t p ch t có r n cao, ư c dùng làm v t li u mài ( á mài, b t gi y ráp, b t ánh bóng…) Nhôm hi roxit Al(OH)3 Trong nư c, nhôm hi roxit là ch t k t t a keo, màu tr ng. i u ch Al(OH)3 b ng ph n ng trao gi a mu i nhôm và dung d ch bazơ: i Al3+ + 3OHˉ = Al(OH)3 (v a ) V tính ch t hóa h c : file://C:\Documents and Settings\tam\Local Settings\Temp\~hh7777.htm 2/23/2008 Page 59 of 72 1. Al(OH)3 là h p ch t kém b n Nung nóng nhôm hi roxit ư...
View Full Document

This note was uploaded on 10/17/2012 for the course CHEM 3012 taught by Professor Hookgrey during the Winter '09 term at Crichton.

Ask a homework question - tutors are online