Kwincwadi yakhe.docx - Kwincwadi yakhe utata osisityebi...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Kwincwadi yakhe, utata osisityebi, utata olihlwempu, uRobert. T. Kiyosaki uthi ubuchule bemfundo abubalulekanga kubuchule bokuphila. Ngokusekwe kwimiba ebaluleke kakhulu axoxa ngayo kwincwadi- inkululeko yezemali- uveza ukungasebenzi kwenkqubo yemfundo yokufundisa abafundi ngemali. Bebeqhele ukufumana imisebenzi elungileyo kwaye basebenze njengamakhoboka kubaphathi babo kunokuba babe ngabaphathi abangabanini babo kwaye bajonge ukusebenza kwabo kuqhubeka. Utata wakhe ongathathi ntweni- wasebenza nzima njengomntu ofundisayo, enomvuzo olungileyo kunye nesikimu somhlala-phantsi esibonakalayo. Emva kokuthatha umhlala-phantsi, wazabalaza kwisikhundla sosodolophu, awathi waphulukana naso wasinciphisa saya ku-zero (105). Eyona nto wayegxininisa kuyo ngelixa umbhali wayesakhula yayiyimfuno yokufaka umzamo ngakumbi esikolweni ukuze bapase ngamabanga amahle kwaye bafumane umsebenzi ngentlawulo efanelekileyo kunye nesikimu somhlala- phantsi esibonakalayo.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture