Course Hero Logo

Metod_DM_Loz_Vys_level4.pdf - МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 5 out of 22 pages.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ”ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКАМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо виконання лабораторної роботи № 4з дисципліни ”Дискретна математика”для студентів спеціальностей122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”,124 “Системний аналіз”та 126 “Інформаційні системи та технології”першого (бакалаврського) рівня вищої освітиЗатвердженона засіданні кафедриінформаційних систем та мережПротокол № 15 від 21.05.2018 р.Львів – 2018
2Дискретна математика:метод. вказівки до виконання лабораторноїроботи4здисципліни”Дискретнаматематика”длястудентівспеціальностей 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, 124”Системний аналіз” та 126 “Інформаційні системи та технології” першого(бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад.: О.В. Лозинська, В.А. Висоцька,В.В. Савчук. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівськаполітехніка”, 2018. – 22 с.УкладачіЛозинська О.В.,асистент, к.т.н.,Висоцька В.А., доцент, к.т.н.,Савчук В.В., асистент, к.т.н.Відповідальний за випускЛитвин В.В., д-р. техн. наук, проф.РецензентиПукач П.Я., д.т.н., проф.Берко А.Ю., д.т.н., проф.
3Метоювиконаннялабораторнихробітєздобуттястудентамипрактичнихнавичокзастосуваннякласичнихалгоритмівдискретноїматематики та сучасних алгоритмів штучного інтелекту, що використовуютьсяпри побудові комп’ютерних програм.У результаті виконання лабораторних робіт студенти повинні:знатиоснови математичної логіки і теорії множин, елементикомбінаторного аналізу, основи теорії відношень, основи теорії графів та дерев,основи теорії кодування, булеві функції, мови, граматики та автомати, основитеорії алгоритмів, основи теорії кодування.умітизастосовувативідоміметодитаалгоритмидискретноїматематики для дослідження предметної області та побудови математичногоопису прикладних проблем.ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХРОБІТДля виконання лабораторних робіт потрібно:1)використовувати літературні джерела, конспект лекцій, методичнірозробки з дисципліни, засвоїти теоретичний матеріал, пов’язаний з тематикоюлабораторної роботи;2)відповісти керівнику лабораторних занять на поставлені питання затемою лабораторної роботи;3)отриматинабіріндивідуальнихзавданьвідповіднодосвогопорядкового номеру у списку групи (у разі вичерпання завдань нумераціяпродовжується від їх початку);4)оформити звіт про виконання лабораторної роботи у вигляді завдань тарозв’язку до них;5)захистити звіт про виконання лабораторної роботи.
4ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ ПРО ВИКОНАННЯЛАБОРАТОРНИХ РОБІТЗвіт про виконання лабораторної роботи акуратно оформляється назшитих аркушах паперу форматом А4 та скріпляються скріпкою. Післязавершення семестру звіти здаються для зберігання на кафедру.Кожен звіт повинен мати такі розділи:титульна сторінка зназвою кафедри, номером та назвою роботи,назвою дисципліни, прізвищами студента і викладача(зразок оформленнятитульної сторінки наведено у додатку А);мета виконання лабораторної роботи;відповіді на контрольні питання;порядок виконання лабораторної роботи;

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 22 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture