Course Hero Logo

Cikkfeldolgozás2_KucseraMelitta.docx - Győrffy Dóra (2012):...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Győrffy Dóra (2012): Intézményi bizalom és a döntések időhorizontja.Közgazdasági Szemle, 59(4), 412-425.A 2008/2009-es pénzügyi válság a közgazdaság-tudomány számára sok új tényezőrehívta fel a figyelmet. Az egyik ilyen maga a válság váratlansága volt, amelyből aközgazdászok leszűrhették, hogy az alapvető bizonytalanság jelen van a mérhető kockázatmellett, és foglalkozni kell vele. A jövőbeni válság elkerülése érdekében intézményikorlátokat vezettek be az Európai Unióban, azonban ezek a csúfos kimenetet orvosolják,magát a kiváltó okokat nem oldják meg. A szerző a cikkben amellett érvel, hogy szükségesegy elméleti keret kialakítása, mely a bizonytalanság kezelésével és a hosszú távú szemléletkialakításával foglalkozik. Ezt olyan módon létesíti meg, hogy az osztrák, posztkeynesiintézményi közgazdaságtani gondolatokat vegyíti a modern politikafilozófiával.A következőkben a szerző által felsorolt neves közgazdászok és gondolkodókelméleteit összegezem, amelyekkel az állítása mellett érvel. Ludwig von Misesmegfogalmazta, hogy a közgazdaságtan az emberi döntésekkel és cselekvéssel foglalkozótudomány. A szereplők terveikkel egy jövőbeli célt kívánnak elérni. A jövő azonbankiszámíthatatlan, a valóság folyamatosan változó, ami gyakran akár váratlan is. PaulDavidson szerint a múltban megfigyelt összefüggések nem biztos, hogy ugyanolyanmértékben lesznek jellemzők a jövőben is. Ebből következően elmondhatjuk, hogy azalapvető bizonytalanság elfogadott. Frank Knight megkülönbözteti a kockázatot abizonytalanságtól. A kockázatot lehet mérni, azaz elérhető valamilyen szinten a bizonyosság.A bizonytalanság esetén viszont nem beszélhetünk számszerűsíthetésről.Az alapvető bizonytalanság abból indul ki, hogy nem állunk a jövőt érintő információk

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 3 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture