Course Hero Logo

Cikkfeldolgozás1_KucseraMelitta.docx - North, D. C. (2010):...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

North, D. C. (2010): Intézmények, intézményi változás és gazdaságiteljesítmény. Helikon, Budapest. 1. fejezet, 13-26. o.A következő cikk az intézmények természetét, valamint a gazdaságra, társadalomragyakorolt hatását mutatja be. Mindemellett megismerteti az intézményi változás elméletét,hogy a múlt hogyan befolyásolja a jelent és a jövőt, illetve az intézmények folyamatosváltozása hogyan befolyásolja a választási lehetőségeket. Mindezek mellett a tanulmánykiemelten foglalkozik a gazdaságok teljesítményében mutatkozó időbeli eltérésekbemutatásával. Mindezek mellett fontos tisztázni, illetve megkülönböztetni a szervezeteket ésaz intézményeket.Az intézmények csökkentik a bizonytalanságot azzal, hogy keretbe foglalják amindennapi életet és irányítják az emberek közötti interakciót. A közgazdászok véleményeszerint az intézmények meghatározzák és behatárolják az egyének választási lehetőségeit. Azintézményeken bármilyen korlátozást érthetünk, melyet az emberek a közöttük lévőinterakciók szabályozására hoztak létre. Felvetődik a kérdés, hogy az intézmények formálisakvagy informálisak-e? North meglátása szerint mindkettő elképzelhető, tehát a formáliskorlátozások, mint például az emberek által kigondolt szabályok ugyanúgy érdeklik, mint azinformális korlátozások, vagyis konvenciók, viselkedési szabályok. Véleménye szerint mind amegalkotott, mind a maguktól kialakuló intézmények fontosak, csak az analitikusmegfontolások miatt jobb, ha külön vizsgáljuk őket. Az intézményi korlátok egyenértékűekazzal, amit az egyéneknek tilos megtenniük, valamint azzal is, hogy egyes egyéneknek milyenfeltételek mellett lehetséges megtenni valamit. Kiválóan hasonlítanak a sportversenyekszabályaihoz. Tehát ide tartoznak az írott formális szabályok, valamint a formális szabályokatkiegészítő, alátámasztó, általában nem jegyzett viselkedési formák, mint például az, hogyszándékosan nem okozunk sérülést az ellenfél egyik játékosának sem. Összefoglalva az

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 3 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture