Course Hero Logo

Cikkfeldolgozás_3.docx - Coase, R. H. (2004a): A vállalat...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Coase, R. H. (2004a): A vállalat természete. In: Coase, R. H.: A vállalat, apiac és a jog. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 53-83. o.A közgazdaságtan előzetesen nem határozta meg előfeltevéseit. Előfordult, hogy ahajdani közgazdászok nem vizsgálták meg az alapokat, amelyből kiindult minden elmélet. Aszerző azonban ezt elkerüli, mert nem szeretné, hogy az alapfeltevések tisztázatlanságábólfélreértések és viták szülessenek. Fontos megemlíteni, hogy maga a „vállalat” szó is más-másjelentést kaphat a különböző kontextusokban. Joan Robinson világít rá, hogy két kérdésfeltevése elengedhetetlen a közgazdasági előfeltevéseknél: elég könnyen kezelhetők-e, ésösszhangban vannak-e vajon a valósággal. A cikkben amellett érvel az író, hogy a vállalatnaklehet egyben realisztikus és kezelhető definíciója a Marshall által kidolgozott határelemzésselés helyettesítéssel.A vállalat definíciójának keresésének első állomásánál a gazdasági rendszer egészétvizsgáljuk. Sir Arthur Salter szerint a normális gazdasági rendszer magától működő, nemigényel központi ellenőrzéseket, a kínálat igazodik a kereslethez, csakúgy, mint a termelés afogyasztáshoz. Ezt az ármechanizmus koordinálja elmélete szerint. Ez csak kiszámíthatóműködésnél igaz azonban. A valóságban viszont sok helyen nem igaz, hogy az erőforrásokáramlásának irányát közvetlenül az ármechanizmus határozza meg. A tervezés fontos része a

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture