Course Hero Logo

Cikkfeldolgozás6_KucseraMelitta.docx - Williamson, O. E....

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Williamson, O. E. (2007): A tranzakciós költségek gazdaságtana: aszerződéses kapcsolatok irányítása. Kormányzás, Közpénzügyek,Szabályozás, 2(2), 235-255.A szerző, Oliver Williamson kiemelkedő alakja az intézményi közgazdaságtannak. Akövetkezőkben a tranzakciós költségek általa kidolgozott elméletének összefoglalásátismertetem röviden.Az új intézményi közgazdaságtan fókuszpontjában a tranzakciós költségek állnak. Azonbannéhányan úgy vélik, hogy definíció-pontosítás szükséges. Az opportunizmus különösenlényeges szerepet játszik olyan gazdasági tevékenységek esetében, amelyek humán vagyfizikai tőkébe történő tranzakció-specifikus beruházásokkal járnak együtt. A tranzakciósköltségek értékeléséhez elengedhetetlen az intézmények összehasonlító elemzése. Azinformáció hatékony feldolgozása szintén fontos vizsgálódási szempont. Szükséges továbbá akülönböző tranzakciós költségek típusait is megállapítani. A cikk szerzője a köztes termékekaspektusából közelíti meg a kérdéskört, egyaránt foglalkozik a piaci, a hierarchikus és aközbeeső szervezési módokkal.Először áttekintjük a tranzakciók tanulmányozásához szükséges jogi hátteret. Adiszkrét tranzakciós gyors belépés világos megállapodással, gyors kilépés egyértelmű

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture