Course Hero Logo

Cikkfeldolgozás4_KucseraMelitta.docx - Hart, O. (2006):...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 out of 1 page.

Hart, O. (2006): Vállalatok, szerződések és tőkeszerkezet. NemzetiTankönyvkiadó, Budapest. 1. fejezet, 27-42. o.Hart vállalatelméletekkel foglalkozó fejezetében azt a megközelítésmódot taglalja, amellyel a közgazdászok a vállalatokat vizsgálják. A három fő elmélet a neoklasszikus, a megbízó-ügynök és tranzakciós költségek iskolái.A neoklasszikus elmélet a 19. században alakult ki. A technológiára helyezte a hangsúlyt. A közgazdaságtanban tanult termelési függvény írja le a az egy adott terméket gyártó vállalatot. A kibocsátás nagyságát, az az a mennyiséget a Q jelöli, az n inputhoz tartozómennyiség az x, az n inputhoz tartozó egységnyi ár a w. A vállalatvezető (M) a profitmaximalizálásra törekszik, az az a költségek minimalizálását tartja szem előtt. Ábrázolhatjuk a teljes költség, az átlagköltség és a határköltség görbéjét.A vállalat vezetőjének a feladata, hogy eldöntse mennyit termeljen. Tökéletes verseny esetén ap* ár és a kibocsátás szorzatának és a teljes költségnek különbségét maximalizálja.
End of preview. Want to read the entire page?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture