Course Hero Logo

Cikkfeldolgozás5_KucseraMelitta.docx - Demsetz, Harold...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Demsetz, Harold (1984). A tulajdonjog új elméletének alapjairól. In:Harmathy Attila – Sajó András (szerk): A jog gazdasági elemzése. KJK,Budapest, 141-154. o.A megállapodás során két tulajdoni jogosultság-együttes cserélődik a piacon. A cseretárgya lehet áru vagy szolgáltatás, melynek értékét a jogok értéke határozza meg. A szerző acikkben a tulajdonjog gazdasági elméletét tárja fel.A tulajdonjog egy társadalmi eszköz, mellyel egyik ember ésszerű elvárásokattámaszthat a másikkal szemben. Ezen elvárások társadalmilag elfogadottak, szokásokból éserkölcsből adódóak. A tulajdonos más emberek jóváhagyását élvezi, hogy bizonyosmagatartásokat tanúsíthasson. A tulajdonjog kiterjed saját, illetve mások részére történőhaszonteremtésre és károkozásra. Megszabja, hogy miként lehet előnyhöz jutni vagy mástkárosítani, az az kinek kivel szemben kell fizetnie a személyek cselekedeteinek befolyásamiatt.A külső gazdasági hatás vagy más néven externalitás lehetnek külső költségek, külső haszon,

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture