Course Hero Logo

Cikkfeldolgozás7_KucseraMelitta.docx - Hayek, F. A. (1995):...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Hayek, F. A. (1995): A társadalmi tudás hasznosítása. In: Hayek, F. A.:Piacés szabadság. KJK, Budapest, 241-252. o.Hayek a következő kérdéssel kezdi cikkét: egy racionális gazdasági rend megalkotásaesetén milyen problémákkal szembesülhetünk? Birtokában kell lennünk minden szükségesinformációnak, ki tudunk indulni egy adott preferencia-rendszerből és tökéletesnek kell lennieismereteinknek a rendelkezésre álló eszközökről. Ha mindez stimmel, akkor már csak logikaiproblémánk akadhat.Bármely két jószág vagy termelési tényező közötti helyettesítés határrátájánakegyeznie kell. De ez nem az a gazdasági probléma, mely a társadalmat éri, mivel az adatoksohasem egyetlen agy számára adott. A fő probléma abban rejlik, hogy a körülményeknek azismerete, melyekre építünk, koncentrált és integrált formában nem létezik. Miként tudjákhasznosítani az egyének azt a tudást, minek a maga összességében egyetlen ember sincs abirtokában? A szerző a racionális gazdasági szerveződés problémáját nevezi megalapproblémának.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture