Course Hero Logo

Hjemmeopgave 8.docx - Hold 9 06.12.19 Økonomiske principper...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 4 pages.

Hold 906.12.19Økonomiske principper AHjemmeopgave 8Opgave 11.1 Definer begrebet eksternalitet.Begrebet eksternalitet er en handling udført af en aktør, som påvirker et andet individ (ellersamfundet) enten positivt eller negativt. Et eksempel på en negativ eksternalitet er et individ,der ryger en smøg, hvor røgen fra smøgen generer andre. Dvs. at en negativ eksternalitetreducerer velfærden. En positiv eksternalitet er omvendt en handling, der har en positivpåvirkning på et andet individs velfærd. Dvs. en positiv eksternalitet øger velfærden.Der skal være tale om en direkte påvirkning og ikke en indirekte påvirkning viamarkedsmekanismen. Hvis nogle købere efterspørger mere efter en bestemt vare, således atprisen presses op og det sænker andre købers velfærd, er det ikke en eksternalitet, dapåvirkningen af velfærden sker indirekte via markedet.1.2 Argumenter for, at udledning af drivhusgasser udgør en negativ eksternalitet påefterspørgselssiden af bilmarkedet (vi antager her, at produktionen af biler ikkeforurener).Jf. Besvarelsen på opgave 1.1, så reducerer en negativ eksternalitet velfærden. Biler er medtil at forurene klimaet ved at udlede drivhusgasser. For hver person i samfundet, der kører ien bil, vil altså reducere velfærden, det det skader klimaet. Der er dermed ensamfundsmæssig omkostning, ved at en person i samfundet bruger deres bil. Der skalforbruges mindre af biler i samfundet for at opnå den optimale ligevægt. Derfor udgør bileren negativ eksternalitet på efterspørgselssiden, hvorved efterspørgselskurven vil forskydesnedad, altså mod venstre. Dette er illustreret i figur 1.1.3 Find ligevægtspris – og mængde.Ud fra udbuds-efterspørgsels-diagrammet, figur 1, så kan ligevægtsprisen aflæses til at være200.000 kr., og ligevægtsmængden kan aflæses til at være 2.000.000.1.4 Antag at hver købt bil i gennemsnit skader klimaet og dermed befolkningen svarendetil et velfærdstab på 100.000 kr.Find det samfundsmæssigt optimale antal solgte biler og illustrer i et udbuds-efterspørgsels-diagram. Fortolk.For at finde det samfundsmæssigt optimale antal solgte biler, trækkes 100.000 kr. fra andenaksen (400.000 kr. – 100.000 kr. = 300.000 kr.). Dette er ligeledes illustreret i figur 1, hvordet kan aflæses, at det samfundsmæssigt optimale antal solgte biler er i ligevægtsmængden –og pris. (1.500.000, 150.000). Der skal altså forbruges 500.000 (2.000.000-500.000) færrebiler for at opnå det samfundsmæssige optimale punkt.1
Hold 906.12.19For at imødegå udledningen af drivhusgasser fra biler overvejer regeringen, om denskal indføre en Pigou-skat på køb af biler eller sælge købstilladelser (omsættelige

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 4 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture