Course Hero Logo

FILI Ikalawang Aralin- Pagsulat ng Akademikong Sulatin.pdf...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 9 pages.

7PAGSULATSA AKADEMIKONG SULATININIHANDA NI: JOVIR O.CABILINGIkalawang Aralin: Pagsulat ng Akademikong SulatinIkalawang Linggo - Sesyon 1 & 2MODYUL 2Mga Keyworda.Obhetiboc.Elemento ng Pagsulatb.May pananagutand. Akademikong PagsulatPaunang GawainA. Panuto: Mag-isip ng mga paraan kung paano mo pinaghahandaan ang pagsusulat. Gaano ka katagalmagsulat? Paano mo sinisimulan at nagagawa ng tuloy-tuloy? Maging matapat sa pagsagot. Isulat satalahanayan sa ibaba ang sagot. Pagkatapos ay magmuni-muni kung ano-ano ang mga bagay nahumahadlang sa iyo upang makasulat ng tuluyan, at kung maayos ba o hindi ang inyong proseso sapagsusulat.Paghahanda bago magsulat1.2.3.4.5.Mga pamamaraan habang nagsusulat1.2.3.4.Pamantayang Pangnilalaman:Nauunawaan ang kalikasan, layunin at paraan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulating ginagamit sa pag-aaral sa iba’t ibang larangan.Pamanatayan sa Pagganap:Nakabubuo ng malikhaing portfolio ng mga orihinal na sulating akademik nanaayon sa format at teknikMga Kasanayang Pampagkatuto:Inaahasan sa mga mag-aaral :1.Naiisa-isa ang mga katangiang dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat2.Nakakabuo ng sequence chart sa proseso na pagbasa
7PAGSULATSA AKADEMIKONG SULATININIHANDA NI: JOVIR O.CABILING5.Mga pamamaraan pagkatapos magsulat1.2.3.4.5.Paano Sumulat?Ito ang kauna-unahang tanong na madalas lumutang kapag kailangan na nating simulan ang pagsusulat.Ang pagsusulat para sa karamihan ay isang malaking hamon. Natatakot tayo sa mga blangkong papel nanakatambak sa ating harapan. Nakakatakot isipin ang posibilidad ng pagkakamali, bukod pa sa katotohanangang pinakamahirap na gawain sa pagsusulat ay ang pagsisimula.Ang pagsusulat ay nangangailangan ng tiyaga, ito ay walang katapusan at pauli-ulit na proseso salayuning makalikha ng maayos na sulatin. Ayon kina E.B. White at William Strunk sa kanilang aklat na TheElement of Style, ang pagsusulat ay matrabaho at mabagal na proseso dahil sa ugnayan at koneksyon ng pag-iisip. Mas mabilis ang paglalakbay ng isip kaysa panulat.Mga Elemento sa Pagsulat1. Paksa2. Mga Layunin3. Mambabasa4. WikaAng Proseso ng PagsulatAyon kay Stephen McDonald at William Salomone, mga may-akda ng isang serye ng batayang aklat sapagsulat at pagbasa, may tatlong pangunahing bahagi ang proseso ng pagsulat-bago magsulat, habangnagsusulat, at pagkatapos magsulat.1. Bago magsulat – inihahanda ng manunulat ang pangangalap ng mga ideya o impormasyon tungkol sapaksang nais isulat. Tumutugon ito sa mga tanong, saan ako kukuha ng ideya? Paano ko ito sisimulan?2. Habang nagsusulatDalawang proseso ang nakapaloob sa gawaing ito:TALAKAYAN
7PAGSULATSA AKADEMIKONG SULATININIHANDA NI: JOVIR O.CABILINGa. Pagsulat ng buradorIto ay aktuwal na pagsulat nang malaya at tuloy-tuloy ba hindi muna isinasaalang-alang ang balarila,estruktura, at wastong porma ng pagsulat. Ang mga kaisipan at saloobin hinggil sa paksang sinusulat aymalayang naipapahayag. Pagkaraan, maaaring balikan at suriin kung mayroon pang maaaring idagdad.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
CHARLIE QUIZA
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture