Course Hero Logo

Hjemmeopgave 3.pdf - Nina Frandsen Jensen Københavns...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 10 pages.

Nina Frandsen JensenØkonomiske Principper B7/5-20Københavns UniversitetHold 2Side 1 af 10Hjemmeopgave 3Opgave 11.Falsk. Inflationen angiver udviklingen i priserne. Hyperinflation angiver en inflation, somovergår 50 pct. pr. måned. Det skyldes voldsom vækst i pengemængden, fordi regeringentrykker penge for at dække de offentlige udgifter. Altså er hyperinflation et udtryk for envoldsomt stigende inflationikke en faldende, hvorfor dette udsagn er falsk.2.Falsk.En åben økonomi med frie kapitalbevægelser adskiller sig fra en lukket økonomi,fordi det er muligt at forbruge mere, end der produceres i indlandet ved at låne fra udlandet,samt forbruge mindre og låne differencen til udlandet. Nationalregnskabsidentiteteninddrager derfor også nettoeksporten:? = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + ??NX angiver altså eksport minus import. Med andre ord består den af output fratrukketindenlandsk forbrug:?? = ? − (𝐶 + 𝐼 + 𝐺)Dette kan man omskrive yderligere til:?? = ? − 𝐼Da forbruget fratrukket indkomsten angiver opsparingen. Ovenstående ligning fortæller, atnettoeksporten er differencen mellem opsparing og investeringer. Denne kalder man fornettofordringserhvervelsen. Altså er udsagnet falsk, da det ikke altid vil gælde, atinvesteringerne er lig opsparingen. Det vil kun være tilfældet, hvis importen er ligeksporten, således at nettoeksporten er lig nul, eller hvis man betragter en lukketøkonomi/en økonomi uden frie kapitalbevægelser.3.Falsk. Penge er fuldt likvide aktiver, som har tre formål:1.Værdiopbevaringsmiddel: Form for fuldt likvid aktiv2.Transaktionsmiddel: Indgår på den ene side i næsten alle transaktioner3.Måle-/regneenhed: Værdier måles altid i enheder af pengeDer skelnes mellem to typer af penge, hhv.:
Nina Frandsen JensenØkonomiske Principper B7/5-20Københavns UniversitetHold 2Side 2 af 10oVarepenge/byttemiddel/commodity money: Byttemidler, som har værdi i sig selv (enindre værdi, fx guld, sølv, eller i dette tilfælde cigaretter)oFiat money: Disse har ingen brugsværdi (penge og mønter)Da cigaretter som nævnt er commodity money, er udsagnet falsk.4.Falsk. I det givne tilfælde stiger investeringsefterspørgslen (og ligeledes efterspørgslen efterlånbare midler). Dette medfører, at grafen for investeringsefterspørgslen rykker til højre.Mængden af investeringer ændres dog ikke, da det antages, at opsparingen ikke afhænger afrealrenten og derfor er perfekt inelastisk. Udbuddet af lånbare midler er derfor fast. Enstigning i investeringsniveauet vil altså resultere i en overefterspørgsel efter lånbare midler,hvilket gør, at prisen (altså renten) stiger, således at der opstår en ny ligevægt (kan ses ifigur A).Men da realrenten angiver omkostningen ved at låne, kunne man forestille sig, at en højrente vil kunne reducere forbruget og øge opsparingen. Hvis man antager dette, måopsparingen ligeledes afhænge positivt af realrenten. En øget investeringsefterspørgsel vilderfor, som før, øge renten, men nu vil den også øge mængden af investeringer. Dette sker,fordi en højere rente vil mindske forbruget. Når der spares mere op, frigives der ligeledes

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 10 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Jesper Linaa
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture