Atom paracklarnn dalga zellii tadn kantlam ve dalga

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mının gelişmesinde 1924 yılında Fransız fizikçi L. de Broglie tarafından ortaya atılan varsayımın da çok büyük önemi vardır. Bu varsayıma göre momentumu p olan bir parçacığa dalgaboyu; λ=h p 3.4 ile verilen bir dalga eşlik eder. Varsayım bu ifadesiyle parçacık mekaniğinden dalga mekaniğine geçişi oluşturduğundan oldukça önemlidir. Bu varsayım klasik fizikteki elektromagnetik dalgalar ve mekanik dalgaların dışında, fiziğe üçüncü bir dalga türü kavramını sokmaktadır. Bu yeni dalga türü Schrödinger dalgası, madde dalgası gibi adlarla anılır. Bu dalgaların klasik fiziktekilerden farkı, bir olasılık dalgası olmasıdır. Yani bu dalgalar parçacığın belirli bir "t" anında "x" konumunda bulunma olasılığını verir. ÖRNEK 3.2: 6.106ms-1 hıza sahip bir elektrona eşlik eden dalganın dalgaboyu nedir? (me=9,1.10-31kg) ÇÖZÜM: Elektronun momentumu; p = mev = 9,1.10-31 x 6.106 = 5,46.10-24 kgms-1 olarak hesaplanır. (3.4) eşitliğinden dalgaboyu 6,63.10-34 J.s λ =h = = 1,2.10-10 m = 0,12nm p 5,46.10-24 kgms-1 olarak bulunur. AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ Louis de Broglie: Fransız teorik fizikçisi. Atom parçacıklarının dalga özelliği taşıdığını kanıtlamış ve dalga mekaniğinin öncülerinden biri olmuştur. KUANTUM FİZİĞİ 44 ÖRNEK 3.3: 144km.h-1 hızla giden, 500g kütleli bir futbol topuna eşlik eden dalganın dalgaboyu nedir? ÇÖZÜM: Futbol topunun momentumu; p = mv = 144kmh -1 x 500g =144 x 1000ms-1 x 0,5kg 3600 p = 20kgms-1 olarak hesaplanır. (3.4) eşitliğinden dalgaboyu; 6,63.10-34 J.s λ =h = = 2,215.10-35 m -1 p 20kgms olarak elde edilir. Bu iki örneğe dikkat edilirse de Broglie varsayımı ancak küçük kütleli parçacıklar için geçerlidir. Bu nedenle madde mikroskobik bir yaklaşımla incelenirken, de Broglie varsayımı anlamlıdır. 5. Dalga Paketleri ve Parçacıklar Farklı frekans, farklı şiddet ve farklı yayılma doğrultusuna sahip birden fazla dalganın uzayın bir noktasında girişimleri sonucu oluşan enerji paketine (veya sinyal) dalga paketi adı verilir. ? Bir dalga paketi örneği verebilir misiniz? Enerjinin yoğun olduğu dalga paketleri, dalganın faz hızından daha yavaş hareket ederler. İlerleyen bir dalganın faz hızı; vf = λν 3.5 eşitliği ile verilir. Dalga paketlerinde dalgalar tam olarak üst üste bindiklerinden, bu bölgeler dalgaların grup yaptığı yerlerdir. Bu nedenle dalga paketinin hızına grup hızı denir ve vg ile gösterilir. Bir dalga paketinin grup hızı; v g = dω dk 3.6 ile tanımlanır. Bu eşitlikte ω , açısal frekans olup, frekansı ν olan dalga için; ω = 2πν ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 3.7 KUANTUM FİZİĞİ 45 ile verilir. k ise dalga sayısı olup dalgaboyu λ olan dalga için; k = 2π λ 3.8 eşitliğiyle verilir. Dalgaya eşlik eden parçacığın dalga genliğinin en büyük olduğu yerde bulunma olasılığı en büyüktür. Öte yandan de Broglie dalgalarının...
View Full Document

This note was uploaded on 11/22/2012 for the course PHYSICS 12 taught by Professor Aa during the Fall '12 term at Uludağ Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online