Bu durumda gei enerjisine karlk gelen fotonun

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1900 yılında siyah cisim ışımasını araştırırken deneyle tam bir uyum içinde olan bir formül buldu. Bu deneysel formülü önerirken de iki çarpıcı tartışmalı varsayımı ortaya attı. Böylece kuantum kavramından literatürde ilk kez sözedilmiş oldu. Planck'ın kuantum varsayımları şunlardır: • Işınım yayan, titreşen bir sistemin enerjisi; E = nhν (n=1,2,3,...) 3.1 ile verilen kesikli enerji değerlerine sahiptir. • Atomlar, kuanta (bugün söylendiği haliyle foton) denilen ışık enerjisinin kesikli birimleri cinsinden enerji yayınlar veya soğururlar atomlar bunu bir enerji düzeyinden diğerine sıçrayarak yaparlar. Bu durumda geçiş enerjisine karşılık gelen fotonun enerjisi; E = hν ile verilir. AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 3.2 Max Planck: Alman teorik fizikçisi. Enerjinin sürekli olmayıp, temel bir büyüklüğün katları biçiminde kesikli olduğunu öne süren "kuantum teorisi" ile fizikte devrim yaratmıştır. KUANTUM FİZİĞİ 42 Bu ifadelerdeki "h" Planck sabiti olarak adlandırılır ve h=6,625.10-34 J.s değerine sahiptir. ν ise moleküllerin titreşim frekansı veya fotonun frekansıdır. Şekil 3.1'de Planck tarafından önerilen kesikli enerji düzeyleri ve bunların arasındaki izinli geçişler görülmektedir. n E 3hν 3 2hν 2 hν 1 0 0 Şekil 3.1: Bir boyutta ν frekansı ile titreşen bir titreşici sistemin enerji düzeyleri ve bu düzeyler arasındaki izinli geçişler Planck'ın kuantum varsayımlarındaki temel unsur, kesikli enerji düzeyleri gibi köklü bir varsayımdır. Bu varsayım kuantum kuramının doğuşunu belirginleştirmiştir. 3. Foton Kavramı Albert Einstein: Almanya doğumlu ABD uyruklu fizikçi. 20. yüzyılın başlarında geliştirdiği özel ve genel görelilik teorileriyle Newton'dan sonra fizikte en köklü devrimi gerçekleştirmiştir. Işığın tanecikli modelinin başarısı foton kavramını destekleyen bir olgudur. Bu kavram ilk kez 1904 yılında A. Einstein tarafından kullanılmıştır. Foton ışık enerjisi paketi veya yumağı demektir. En genel anlamda foton, elektromagnetik dalga paketi demektir. Bir fotonun enerjisi, frekansı cinsinden; E = hν ve dalgaboyu cinsinden de; hc =12400 eV.Å sık karşılaşılan bir çarpandır. E=h c λ 3.3 ile ifade edilir. ? Foton kavramını destekleyen ışığın tanecik modeliyle açıklanabilen olaylar nelerdir? ÖRNEK 3.1: Sodyumun sarı ışığının dalgaboyu λ = 589nm dir. Sarı ışık fotonunun enerjisini hesaplayınız. ÇÖZÜM: E = h c eşitliğinden h = 6,63.10-34J.s , c= 3.108ms-1 ve λ λ = 589nm = 589.10-9m değerleri yerine konulursa; ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KUANTUM FİZİĞİ 43 E= (6,63. 10-34 J.s) (3. 108 ms-1) -9 = 3,38.10-19 J 589. 10 m olarak bulunur. Fakat genellikle bu enerji elektronvolt (eV) birimi cinsinden verilir. Şu halde sarı ışık fotonunun enerjisi, E= 3,38.10-19 = 2,1 eV 1,6.10-19 olarak elde edilir. 4. De Broglie Varsayımı Kuantum kura...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online