unite03 - Kuantum Fizii NTE 3 Yazarlar Do Dr Mustafa ENYEL...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Amaçlar Bu üniteyi çal ı ş t ı ktan sonra, ça ğ da ş fizi ğ in temellerini olu ş turan; Planck' ı n kuantum varsay ı mlar ı n ı , Foton kavram ı n ı , De Broglie varsay ı m ı n ı , Heisenberg belirsizlik ilkesini ö ğ renecek, Dalga paketleri, Dalga fonksiyonu hakk ı nda bilgi sahibi olacak, Kuantum fizi ğ i ile ortaya ç ı kan birçok yeni kavram içerisinden; Olas ı l ı k yo ğ unlu ğ u ve ak ı s ı , Beklenen de ğ er, İş lemci, Özde ğ er ve özfonksiyon, gibi kavramlar ı tan ı yacak, Schrödinger denklemi ve basit uygulamalar ı hakk ı nda bilgile- neceksiniz. İ çindekiler Giri ş 41 ÜN İ TE 3 Kuantum Fizi ğ i Yazarlar Doç. Dr. Mustafa Ş ENYEL Yrd. Doç. Dr. A. Ş enol AYBEK
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Max Planck' ı n Kuantum Varsay ı mlar ı 41 Foton Kavram ı 42 De Broglie Varsay ı m ı 43 Dalga Paketleri ve Parçac ı klar 44 Heisenberg Belirsizlik İ lkesi 45 Dalga Fonksiyonu 47 Olas ı l ı k Yo ğ unlu ğ u ve Ak ı s ı 47 Kuantum Mekani ğ inin Postülalar ı 48 Schrödinger Dalga Denklemi 49 Schrödinger Denkleminin Uygulamalar ı 51 Özet 54 De ğ erlendirme Sorular ı 55 Yararlan ı lan ve Ba ş vurulabilecek Kaynaklar 57 Çal ı ş ma Önerileri Bu üniteyi çal ı ş madan önce 2. Üniteyi bir kez daha gözden ge- çiriniz. Ünitede çok k ı s ı tl ı olarak bahsedilen kavramlar ı daha iyi anla- yabilmek için ek okuma kaynaklar ı ndaki kitaplara ba ş vurunuz.
Image of page 2
A Ç I K Ö Ğ R E T İ M F A K Ü L T E S İ 1. Giri ş 20. Yüzy ı l ı n ba ş lar ı ndan itibaren fizik alan ı nda büyük geli ş meler olmu ş tur. 1900 y ı - l ı nda Max Planck' ı n ortaya att ı ğ ı "kuantum varsay ı mlar ı "n ı n ard ı ndan, yüzy ı l ı n ilk çeyre ğ inde kuantum fizi ğ i aç ı s ı ndan önemli ke ş ifler yap ı lm ı ş t ı r. Klasik mekani ğ in maddeyi makroskobik bir yakla ş ı mla incelemesine kar ş ı n, kuan- tum mekanik kuram maddeyi mikroskobik bir yakla ş ı mla inceler. 20.Yüzy ı l ı n ba- ş ı ndan itibaren atomlar ı n iç yap ı lar ı ara ş t ı r ı lmaya ba ş lanm ı ş ve klasik kuramlar ı n bu çal ı ş malarda yetersiz kald ı ğ ı görülmü ş tür. 1924 de ortaya at ı lan de Broglie varsa- y ı m ı ve 1927'de ortaya at ı lan Heisenberg belirsizlik ilkesi bilim dünyas ı nda yeni ufuklar ı n do ğ mas ı na sebep olmu ş tur. Bu geli ş meler Max Planck' ı n kuantum varsa- y ı mlar ı ve Schrödinger'in dalga mekani ğ i ile birle ş tirilerek kuantum mekanik ku- ram ortaya ç ı km ı ş t ı r. Bu kuram parçac ı ktan ziyade ona e ş lik eden olas ı l ı k dalgas ı ile ilgilenir. Kuantum mekanik kuram küçük kütleli hareketli cisimlerin olas ı l ı k dalga- lar ı mekani ğ i kavram ı anlam ı n ı ta ş ı d ı ğ ı ndan, maddeyi mikroskobik bir yakla ş ı mla ele al ı r. Bu kuram ile birlikte gözlenebilirlik, i ş lemci, özde ğ er, beklenen de ğ er, dalga
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern