Course Hero Logo

CENA Kristine Mae MODYUL-SA-FILIPINO.docx - MODYUL SA...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 16 pages.

MODYULSAFILIPINOISINUMITE NI:Cena, Kristine Mae C.G12-HUMSS SOCRATES
Modyul 1Kalikasan at Kahulugan ng pagsulatPanimulaAng modyul na ito ay tungkol sa kahulugan at kalikasan ngpagsusulat. Tatalakayin din ang Sosyo-Kognitibong Pananaw sa Pagsusulatat Mga Layunin sa Pagsulat ( Expresive o Transaksyunal).Ang pagtalakay sa mga paksa ay makatutulong sa mga mag-aaralna matukoy at mailahad ang kahulugan at kalikasan ng pagsusulat. Angmga matutunang aralin ay maiuugnay ng mga mag-aaral sa totoongbuhay gaya ng pagsulat ng isang komposisyon ayon sa kani-kanilanglayunin.Ang bawat mag-aaral ay magiging isang mabuting mananaliksiksapagkat sa pagtatapos ng aralin ay nalalaman nila ang kahulugan,katangian, tungkulin ng pananaliksik at Responsibilidad ng Mananaliksik.LayuninB Naibabalangkas nang mabisa at naipaliliwananag ang iba't ibangmodelo ayon sa Sosyo-Kognitibong Pananaw sa Pagsusulat.
Subukin Natin1. Bakit mahalaga ang kasanayang pasulat sa buhay ng tao?
Isa ang pagsulat sa kasanayang dapat natutunan ng isang tao. Ito ay nagbibigay daan saiba't ibang bagay na maari mo na kaharapin. Simula pa sa ating pagkabata tayo ay nililinangna kung paano sumulat. Maaring sa bahay nagsisimula o sa paaralan. Ngunit prehas ito nanaglalayon na tayo ay makalimbag ng letra. Paano nga ito naging mahalaga? Kunghalimbawa at ikaw ay walang kaalaman sa pagsulat at sa paglipas ng panahon aykinakailangan mo na maghanap ng trabaho. Sa pag gagawa po lang ng resume ag babagsakka na. Oo, maari kang maghanap ng maaring tumulong sa iyong gumawa ngunit paanokapag kinakailangan na gumawa ka din ng kontrata tungkol sa iyong trabaho, hindi kamakakagawa at higit sa lahat ay maaring hindi mapasaiyo ang trabahong iyong inaaplayan.Samakatuwid, ang pagsulat ay kasanayan na kailangan nating tinataglay.Alam mo ba?Kahulugan at Kalikasan ng PagsusulatAyon kina Alejo et al. (2008), may iba't ibang kahulugan ang pagsulatgaya ng mga sumusunod:• Ang pagsulat ay gawa ng isang manunulat o anumang pagpapahayagna gamit ang mga letra ng alpabeto.• Ang pagsulat ay may letra o mga simbolo na nakasulat o nakalimbag saibabaw ng papel para katawanin ang mga tunog at ang mga salita ngisang wika.• Ang pagsulat ay isang proseso ng pagtatala ng mga karakter sa isangmidyum na may layuning makabuo ng mga salita.Ang mga kaalaman na nabasa at narinig na naisusulat din kaya angtahasang pagsasanay ay dapat na gawin upang malinang nang husto angkasanayan sa pagsusulat. Bago magawa ito, mahalaga na magkaroonmuna ng kaalaman sa iba't ibang pananaw sa proseso ng pagsusulat.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 16 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture