ri ro tn dng trong bao thanh ton l ri ro bn nk mt kh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 2011 Trị giá (USD) 150.000 120.000 3.000 7.345 Cách tính 120.000 : 0,8 Hợp đồng quy định 150.000 x 0,02 3 {120.000 (1+0,02) }- (120.000) 109.655 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 21 7 9/7/2011 3. Q uy trình nghiệp vụ bao thanh toán Bao thanh toán quốc tế (2 Factor) - Trường hợp người mua và người bán ở hai quốc gia khác nhau - Factoring quốc tế gồm có 4 bên tham gia: nhà XK, nhà NK, Factor xuất khẩu và Factor nhập khẩu - Quá trình thanh toán giống Bao thanh toán nội địa, nhưng Factor có thể phải đối mặt với rủi ro tỷ giá. PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 9/7/2011 22 8. Hệ thống 2 Factor Người xuất khẩu 3 Chuyển nhượng khoản phải thu Factor xuất khẩu 6 Factor nhập khẩu chuyển tiền 9/7/2011 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU Nhà NK trả tiền hàng Chuyển nhượng khoản phải thu 1 Người nhập khẩu Factor NK tiến hành thu tiền Factor XK ứng trước tiền Quyết toán tiền ứng trước 3 2 Đề nghị bao thanh toán 4 7 Giao hàng 5 6 Factor nhập khẩu 23 Nhận xét bao thanh toán quốc tế - Bao thanh toán xuất khẩu có 2 hợp đồng: + Hợp đồng giữa người xuất khẩu và Factor xuất khẩu. + Hợp đồng giữa Factor xuất khẩu và Factor nhập khẩu - Factor xuất khẩu và Factor nhập khẩu cùng trong hiệp hội các Bao thanh toán, nên được điều chỉnh bởi các quy tắc pháp lý mang tính tiêu chuẩn cao 9/7/2011 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 24 8 9/7/2011 Mối quan hệ giữa các bên trong bao thanh toán quốc tế 1. Giữa nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu : Là Hợp đồng ngoại thương 2. Giữa nhà XK và nhà Factor là hợp đồng Factoring (nhà XK bán còn F...
View Full Document

This note was uploaded on 12/17/2012 for the course ECON 505 taught by Professor Ptc during the Spring '12 term at St. Louis CC.

Ask a homework question - tutors are online