{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

8976 - NGHIP V BAO THANH TON TRONG TI TR TMQT PGS.TS H Vn...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
9/7/2011 1 NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN TRONG TÀI TRỢ TMQT 9/7/2011 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 1 i. Nghiệp vụ Factoring 9/7/2011 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 2 1. Factoring là gì? - Factoring được dịch ra tiếng Việt là “Bao thanh toán” - Quy chế 1096/2004/NHNN. - Tuy phát triển khá lâu ở nước ngoài, nhưng còn khá mới mẻ đối với Việt Nam. 9/7/2011 PGS.TS. Hà Văn Hội - UEB - VNU 3
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon